Lễ Giỗ cho hương linh: M��o Simmy - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: M��o Simmy - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh M��o Simmy, P/D Simmy x Kairon, Sinh: 1/5/2000, M���t: 19/2/2023, H�����ng Th���: 21 tu���i, cư ngụ Hu��� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.