Lễ Giỗ cho hương linh: Ph���m NGUY���N h���ng ���nh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph���m NGUY���N h���ng ���nh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph���m NGUY���N h���ng ���nh, P/D Th���u n��ng, Sinh: 32/0/999, M���t: 00/00/0000, H�����ng Th���: 00 tu���i, cư ngụ Trong b���n c���u được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.