Lễ Giỗ cho hương linh: T��� Th��� Th��y V�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T��� Th��� Th��y V�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T��� Th��� Th��y V��, P/D Hu��� �����t, Sinh: 12/03/1928, M���t: 30/07/2018, H�����ng Th���: 90 tu���i, cư ngụ Gi���ng ��ng T���, Qu���n 2, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.