Lễ Giỗ cho hương linh: ��n Th��� Th��i H��a - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ��n Th��� Th��i H��a - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ��n Th��� Th��i H��a, P/D Hu��� Nghi��m, Sinh: 12/02/1975, M���t: 05/08/2018, H�����ng Th���: 43 tu���i, cư ngụ Th��nh ph��� M���i B��nh D����ng được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.