Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n V��n D���n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n V��n D���n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n V��n D���n, P/D ch��a c��, Sinh: 10/10/1922, M���t: 20/04/2014, H�����ng Th���: 92 tu���i, cư ngụ Th��nh Ph��� ���� L���t được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.