Lễ Giỗ cho hương linh: T��� V��n Kim - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: T��� V��n Kim - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh T��� V��n Kim, P/D T���nh Kim, Sinh: 1945, M���t: 08/06/2018, H�����ng Th���: 73 tu���i, cư ngụ Qu���n 12, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.