Lễ Giỗ cho hương linh: nguy���n v��n minh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: nguy���n v��n minh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh nguy���n v��n minh, P/D hu��� n��ng, Sinh: 28/12/1956, M���t: 13/3/2016, H�����ng Th���: 60 tu���i, cư ngụ 144 t���ch ��i���n được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.