Lễ Giỗ cho hương linh: Th��n Th��� H���ng Nhung - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Th��n Th��� H���ng Nhung - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Th��n Th��� H���ng Nhung, P/D Gi��c Li��n, Sinh: 19/03/1926, M���t: 21/08/2018, H�����ng Th���: 82 tu���i, cư ngụ Qu���n Th��� �����c,TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.