Lễ Giỗ cho hương linh: L�� Th��� Qu���nh Anh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: L�� Th��� Qu���nh Anh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh L�� Th��� Qu���nh Anh, P/D Hu��� N��ng, Sinh: 4/11/1950, M���t: 4/12/2016, H�����ng Th���: 50 tu���i, cư ngụ 45 Trung K��nh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.