Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Th��� Th���y Ng���c - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Th��� Th���y Ng���c - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Th��� Th���y Ng���c, P/D Hu��� Ng���c, Sinh: 19/02/1951, M���t: 22/10/2017, H�����ng Th���: 67 tu���i, cư ngụ Qu���n B��nh T��n, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.