Lễ Giỗ cho hương linh: Ph����ng V��n H���u - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph����ng V��n H���u - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph����ng V��n H���u, P/D Thi���n H���u, Sinh: 22/08/1936, M���t: 18/11/2018, H�����ng Th���: 82 tu���i, cư ngụ Qu���n 06, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.