Lễ Giỗ cho hương linh: D����ng M��� H���nh (Nga) - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: D����ng M��� H���nh (Nga) - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh D����ng M��� H���nh (Nga), P/D Li���u H���nh, Sinh: 30/5/1956, M���t: 15/12/2018, H�����ng Th���: 62 tu���i, cư ngụ Huy���n B��nh Ch��nh, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.