Lễ Giỗ cho hương linh: Thi Th��� Qu���nh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Thi Th��� Qu���nh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Thi Th��� Qu���nh, P/D Hi���u Qu���nh, Sinh: 22/04/1948, M���t: 30/04/2018, H�����ng Th���: 70 tu���i, cư ngụ Qu���n T��n Ph��, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.