Lễ Giỗ cho hương linh: Cao M��� Ng���c - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Cao M��� Ng���c - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Cao M��� Ng���c, P/D Hu��� Kim, Sinh: 1941, M���t: 31/12/2018, H�����ng Th���: 77 tu���i, cư ngụ Qu���n B��nh T��n, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.