Lễ Giỗ cho hương linh: Kim Th��� H���ng C��c - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Kim Th��� H���ng C��c - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Kim Th��� H���ng C��c, P/D Ng���c C��c, Sinh: 08/03/1968, M���t: 20/03/2019, H�����ng Th���: 51 tu���i, cư ngụ TP C���n Th�� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.