Lễ Giỗ cho hương linh: Ph���m Th��� Phong - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph���m Th��� Phong - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph���m Th��� Phong, P/D Ng���c Tr��n, Sinh: 09/01/1929, M���t: 19/03/2019, H�����ng Th���: 90 tu���i, cư ngụ �����c H��a, Long An được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.