Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n V��n T�� - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n V��n T�� - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n V��n T��, P/D ch��a c��, Sinh: 03/04/1952, M���t: 09/04/2019, H�����ng Th���: 67 tu���i, cư ngụ Qu���n T��n Ph��, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.