Lễ Giỗ cho hương linh: Tr���n V��n L��ng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tr���n V��n L��ng - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tr���n V��n L��ng, P/D ch��a c��, Sinh: 06/08/1929, M���t: 12/03/2019, H�����ng Th���: 90 tu���i, cư ngụ Qu���n Th��� �����c, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.