Lễ Giỗ cho hương linh: Phong Th��� Ki���u Trang - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Phong Th��� Ki���u Trang - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phong Th��� Ki���u Trang, P/D Ho��ng Trang Nghi��m, Sinh: 02/09/1945, M���t: 08/03/2019, H�����ng Th���: 74 tu���i, cư ngụ Qu���n B��nh T��n, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.