Lễ Giỗ cho hương linh: Cao Qu���nh T���n Qu��n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Cao Qu���nh T���n Qu��n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Cao Qu���nh T���n Qu��n, P/D L��� Nh��n , Sinh: 18/09/1953, M���t: 14/04/2019, H�����ng Th���: 66 tu���i, cư ngụ Qu���n 04, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.