Lễ Giỗ cho hương linh: H���ng Th��� Xuy��n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: H���ng Th��� Xuy��n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh H���ng Th��� Xuy��n, P/D Thi���n Nguy���n, Sinh: 1925, M���t: 16/04/2019, H�����ng Th���: 94 tu���i, cư ngụ Qu���n 11,TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.