Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Quang Longt - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Quang Longt - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Quang Longt, P/D t��p, Sinh: 23/7/2000, M���t: 20/4/2019, H�����ng Th���: 19 tu���i, cư ngụ kh��ng r��� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.