Lễ Giỗ cho hương linh: Ph��ng V��n Vi - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ph��ng V��n Vi - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ph��ng V��n Vi, P/D Thi���n Quang, Sinh: 1930, M���t: 20/04/2019, H�����ng Th���: 89 tu���i, cư ngụ Qu���n C���u Gi���y, H�� N���i được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.