Lễ Giỗ cho hương linh: Chu Th��� Ki���u Oanh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Chu Th��� Ki���u Oanh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Chu Th��� Ki���u Oanh, P/D Di���u Hi���u, Sinh: 1932, M���t: 07/06/1989, H�����ng Th���: 57 tu���i, cư ngụ Qu���n 01, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.