Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Th��� Chi���n - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Th��� Chi���n - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Th��� Chi���n, P/D Hi���u di���u chanh, Sinh: kh��ng r���, M���t: kh��ng r���, H�����ng Th���: 92 tu���i, cư ngụ X��m 3 ,V��n an, LP, HH, BG được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.