Lễ Giỗ cho hương linh: Con Cu - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Con Cu - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Con Cu , P/D Hu������� n����ng, Sinh: 10/05/1945, M���t: 10/06/2010, H�����ng Th���: 62 tu���i, cư ngụ Con m������ m�� y l�� m web wibu vl được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.