Lễ Giỗ cho hương linh: B��i Kh��i - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: B��i Kh��i - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh B��i Kh��i, P/D Nhu���n Ph���c, Sinh: 1930, M���t: 26/09/2019, H�����ng Th���: 90 tu���i, cư ngụ Th��nh ph��� H��� Ch�� Minh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.