Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Th��� Cam - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Th��� Cam - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Th��� Cam, P/D Di���u Chanh, Sinh: 19/08/1950, M���t: 28/01/2020, H�����ng Th���: 70 tu���i, cư ngụ Gia minh, gia vi���n, ninh b��nh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.