Lễ Giỗ cho hương linh: R��t h��t ch��ch - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: R��t h��t ch��ch - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh R��t h��t ch��ch , P/D Redhoodick , Sinh: kh��ng r���, M���t: kh��ng r���, H�����ng Th���: 0 tu���i, cư ngụ kh��ng r��� được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.