Lễ Giỗ cho hương linh: Nguy���n Xu��n �����i - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguy���n Xu��n �����i - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguy���n Xu��n �����i, P/D Hu��� N��ng, Sinh: 1/1/2000, M���t: 1/1/2023, H�����ng Th���: 23 tu���i, cư ngụ Thanh S��n - Phu Tho được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.