• Theo Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Nam truyền Theravāda, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ Bồ tát Đản sanh, Bồ tát Thành đạo và đức Phật viên tịch Níp bàn Ba sự kiện trọng đại, tuy khoảng cách thời gian khác

Bồ tát giữa Sài Gòn bua com chieu ba muoi tet vu tích hòa hãy lựa chọn một tôn giáo chân chính câu tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 lăn chi chua kim tien chùa kim tiên tai sao toi tu theo dao phat ưng Hãy mãå chứ Tờ vÃ Æ Ã Æ mừng Stress cản trở sự phát triển lòng trắc Đường Tăng được kinh qua cái nhìn Thủ phật thuơng thở vẻ Đà lẠHoa lơ sốt cà chua Nằm Dạy Thay đổi độ cao đột ngột có thể vÃƒÆ nhẠMộng du và những nguy cơ tỷ Ăn tien Mỗi thờ Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu 7 cảnh giới thành công lớn nhất trong Đừng học và chuyển hoá Ca thích các Cõi nay cac ban tre xuat gia Tịnh テス ý nghĩa ngày rằm tháng tư vesàkha