16 Tam doi bài dung sóng mạ PhẠthe nao la thuong toa Phóng Viết về mẹ Chà m ChÃ Ä á c chà nh có dùng Mẹo TẠn mẠt gá Ÿi vẠphÃƒÆ phà Bà bà i sóng mẠhương linh có bị đoạ địa ngục không phân ngon Về quan buddha 10 Sắc Việt Tỷ æ Tuân sữa công cong khi chấp tác hay làm phật sự có phải tìm ai gặp cũng mừng đức vua bhumibol adulyadej