• GN - Tấm lưng còng có phải mẹ giống bà ngoại không? Cái gien khó ba đời, ngay cả cố bà cũng vậy!