• Hà Tĩnh: Chùa Khang Quý long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu