• Qua sự trình bày về pháp sám hối giữa hai hệ thống kinh điển của Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa hay nói đúng hơn giữa Phật giáo Thượng Tọa bộ và Đại Chúng Bộ, chúng ta nhận thức rõ rằng, cho dù chúng ta tu tập pháp sám hối theo truyền thống Phật giáo Đại

thượng æ thân bản ý học ï¾ ï¼ Tóm thú Ä Æ ï¾ HoẠLÃƒÆ Là Tử hoÃ Æ thích về ón mối ấn mối liên hệ giữa ăn chay và sức khỏe Tu Æ åº phổ môn chiều thứ sáu ăn đề テス An Học Pháp Phát Từ Thích Thiền mối liên hệ giữa thầy và trò mỗi ngày còn được sống xin đừng lãng chưa y nghia cua nhu trong tat ca cac phap chua giáo họa hoạ lẽ phát phap phat lợi ích của người biết ăn năn sám