• Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau này, như tông Tào Ðộng, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Chúng tôi chỉ kết hợp ba cái môc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền tông từ Trung Hoa đến Việt Nam. Mốc thứ nhất là Nhị tổ Huệ Khả, mốc thứ hai là Lục tổ Huệ Năng, mốc thứ ba là Sơ tổ Trúc Lâm. Hòa hội chỗ thấy, chỗ ngộ và sự ứng dụng tu hành của ba vị Tổ này thành phương pháp tu thiền trong các Thiền viện chúng tôi.
  • Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không 1970 1986 ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi Thích Thanh Từ chủ trương hướng dẫn Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh

HoẠtột Phật giáo Æ phật Tử về Món chay ngày Tết Mồng 2 Chữa giẠNhận biết tình trạng sức khỏe qua làn cau kỳ tích trong vách đá thê loan Ngó LÃ Æ happy Tháng Giêng là tháng ăn chay Đến Ngoại Ô thưởng lãm món chay tu tanh di da 4 xÃ Æ tương Chữa nhiệt miệng mùa nắng nóng trà giao tâm được tịnh rồi tội liền tiêu mạng ç học thử tuong niem dai lao ht thich tri tinh hạnh phúc binh thích neu biet tram nam la huu han quên Nghiệp t Đức tin Về chùa ca Những bóng hồng của dinh Độc Lập Kỳ quẠbat tập Khánh Hòa Lễ húy kỵ cố Đại lão Tuyệt cau be danh giay ma sự dung hợp từ ba vị tổ huệ