Kinh Điển - Phật Nói Kinh Tam Ma Nhạ


PHẬT THUYẾT ÐẠI TAM MA NHẠ KINH

PHẬT NÓI KINH ÐẠI TAM M NHÃ

Hán dịch: Ðại Sư Pháp Thiên (đời Tống).

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o --- 

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật ở tại rừng Ca tỳ la, cùng với chúng Ðại Bí sô đều là A la hán, các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã được tự lợi, dứt hết các sự trói buộc, tâm được tự tại; như vậy gồm có năm ngàn năm trăm người đông đủ.

Bấy giờ mười phương lại có chư Thiên, Thích, Phạm, đầy đủ đại oai đức, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, thân sắc đoan nghiêm, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ la, tới trước Thế tôn, đầu mặt lạy dưới chân, đứng qua một bên. Khi đó, bốn vị Ðại Phạm vương, mỗi vị dùng một bài kệ ca tụng công đức của Phật. Vị Phạm vương thứ nhất đọc tụng:

Ðại Tam Ma Nhã này.

Tuyên dương diệu pháp âm.

Phật của con hơn hết.

Trời, người đều tập hợp.

Vị Phạm vương thứ hai:

Trải qua vô số kiếp.

Tu hành, tâm tin sâu.

Giữ gìn mắt, các căn.

Không đắm nơi trần cảnh.

Vị Phạm vương thứ ba:

Giới định huệ chơn thật.

Thanh tịnh không cấu nhiễm.

Như Kim cang Ðế thích.

Kiên cố không thể hoại.

Vị Phạm vương thứ tư:

Nếu ai quy y Phật.

Trọn không đọa nẻo ác

Người ấy khi mạng chung

Liền được sanh cõi trời.

Bấy giờ đức Thế tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh khắp xem đại hội, chúng trời và người vô lượng vô số, bảo các Bí sô:

–Thời quá khứ các đức Như lai, Ứng cúng Chánh đẳng giác, nhóm họp người trời để thuyết pháp, cũng như thế này. Ngày nay ta tập hợp trời người là chằm để thuyết pháp, các vị hãy nên thọ trì. Nếu người nào dõng mãnh, quyết định không sợ sệt, giống như sư tử, có sự tin tưởng sâu xa, vững chắc mà không tham đắm thì từ thế gian cõi người cho đến cõi Phạm thiên, đều đạt được Niết bàn.

Khi thuyết pháp này lại có một ngàn bảy trăm trời người hữu học và vô số chư thiên với hào quang chiếu sáng, đi đến chỗ Phật. Phật bảo các Bí sô:

–Các vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ta xem các thiên chúng vừa đến đây, nên dùng pháp ưa thích của hàng Thanh văn mà hóa độ họ.

Bấy giờ lại có bảy ngàn Ðại dược xoa, có đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la.

Lại có sáu ngàn Ðại Dược xoa đứng trên núi Kim sơn, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la.

Lại có ba ngàn Ðại Dược xoa đứng trên núi Ta Ða, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la.

Lại có trăm ngàn Dược xoa, Cung tỳ la... đứng trên núi Vĩ Bố La, thành Vương xá, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la.

Lại có Thấp phạ di đát ra, Bán tả thủy, Vĩ thấp phạ di phạ... các đại tướng Dược xoa, có đầy đủ oai đức đại thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, đi đến rừng Ca tỳ la.

Lại có Hộ Thế thiên vương Càn thát bà chủ ở phương Ðông, tên là Ðịa Lý Ða Ra Sắc Ðà Ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp. Hộ Thế thiên vương Cưu bàn nô chủ ở phương Nam tên là Vĩ Lỗ Trà Ca, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp. Hộ Thế thiên vương ở phương Tây là Ðại long chủ tên là Vĩ Lô Bác Xoa có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp. Hộ Thế thiên vương ở phương Bắc là Ðại dược xoa chủ tên là Câu Phệ Ra, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp. Lại có, các quỷ thần theo hầu Tứ Ðại thiên vương, đó là Ma dã, Ca trí, Vĩ chỉ trí, Bạt lý ngu, Bạt lý cu trí.... đều có thần thông uy lực, ngã mạn, vô minh, hình dáng xấu xí, biến hóa đủ loại, cùng với quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có các Dược xoa thần tướng đó là Ấn nại ra, Mộ phạ lỗ nô, Bát ra nhạ bát đế, Bà ra nại phược nhạ, Y xá nẳng, Tán nan nẳng, Ca ma, Tất lý sắc tra, Cu nễ kiến tra, Nễ kiến tra, Mãn ni ma ni tả ra, Bát ra nô na, Ô ba bán tả ca, Sa đa nghi lý, Hải ma phạ đa bố ra noa khư nễ ra cu vĩ tra ngu ba ra dược xoa, A tra phạ cu nẳng ra ra nhạ nễ, Nẳng lý sa bà, Tức đát ra tế nẳng, Hiến đà lý phạ, Nễ lý đà thiết đế ma đa lệ, Bán tả ra, Hiến noa tô mô ma nẳng di lý cụ, cùng các quyến thuộc Ðát lý phả lệ, Ðát lý kiến tra kế, cho đến các vị du hành trong thế gian, có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có các Ðại độc long, đó là Rồng Ðát xoa ca, Kiếm mạt la thấp phạ đa lỗ, Bát ra bát đa, Bát ra nhạ ngu, Sa ngu nẳng sa họa tảo na  cu, Ðịa lý đa ra sắt tra ra, Cu tổ ra, Ái ra phạ ni... sân hận bạo ác, có oai đức đại thần thông, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Kim sí điểu tên là Vô Úy, cùng các loại thú bay, có mắt thanh tịnh... cùng các quyến thuộc cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Kim cang thủ Vô năng thắng, ở trong biển cả, tất cả Bố uý dược xoa cùng các quyến thuộc đều có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có chúng A tu la, đó là Vĩ ma tức đát ra, Tô tức đát ra, Bát ra hạ, Na mẩu na lệ và một trăm Mạt lệ a tu la tử cùng các quyến thuộc có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Tứ đại thiên vương, Ðao lợi thiên, Dạ ma thiên, Ðâu suất đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên và các thiên chúng, đều có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có các Danh thiên đó là Phạ Lỗ Noa thiên, Phạ Lỗ Ni thiên, Tô Ma thiên, Tất Lý Sắc Tra thiên, A Nga Ma thiên, Mật Ðát Ra Phạ Lỗ Ni thiên, Ðịa thiên, Thủy thiên, Hỏa thiên, Phong thiên, mười vị trời như vậy, có đủ đại oai đức, thần thông biến hóa, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Na la diên thiên, Ta hạ lợi tả thiên, Nhật thiên Nguyệt thiên, Tinh tú thiên, Ðế thích thiên, Mạc già thiên, tất cả tối tôn hiền thánh thiên, cùng các quyến thuộc... mười vị trời như vậy, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có các thiên nữ..., đó là Ta Hê Ca thiên nữ, Như Hỏa Diệm thiên nữ, A Lý Sắc Tra thiên nữ, Tô Ma thiên nữ, Ô Ða Ma thiên nữ, Bổ Sắc Ba Phạ Tất Nễ thiên nữ, Tả Ra Ca thiên nữ, Tô Bạt Nại Ra thiên nữ, Yết Xoa A Tả Dụ Ða thiên nữ, Bát Ra Nại Dụ Ma Nẳng thiên nữ, Sa Nễ Ca.... vô số thiên nữ như vậy cùng các quyến thuộc, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân tướng đoan nghiêm, hào quang chiếu sáng, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Ðại dược xoa nữ, đó là Xá Ma dược xoa nữ, Ma Ha Xá Ma dược xoa nữ, Ma Nậu Sa dược xoa nữ, Ma Nậu Số Ðát Ma dược xoa nữ, Ngật Lý Noa dược xoa nữ, Bát Ra Mộ Sa dược xoa nữ, Ma Nẳng Bát Ra Nổ Sa Ca dược xoa nữ, Mạc Ra Hạ dược xoa nữ, Ma Hạ Mạt Ra dược xoa nữ, Bí Sô Mâu Ni Ca dược xoa nữ, mười hai đại dược xoa nữ như vậy, cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có mười Ðại dược xoa nữ, đó là Thâu ngật ra dược xoa nữ, Yết noa mạt ra dược xoa nữ, Ca lô noa dược xoa nữ, Nễ ra ca phạ tất nễ dược xoa nữ, A phạ na đa kế xá dược xoa nữ, Bát ra mục khế bế đa ca phạ tất nê dược xoa nữ, Ta na ma đa dược xoa nữ, Ha lý đế dược xoa nữ, Lô tức ca dược xoa nữ, các dược xoa nữ như vậy cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Lại có Hạ lý đế và quyến thuộc đồng nam, đồng nữ cũng có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, cùng các quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến rừng Ca tỳ la, nơi chúng hội để nghe pháp.

Như vậy, mười phương Phạm vương, Ðế thích, trời người, tám bộ, các đại Bí sô, vô lượng vô số đều đến nơi chúng hội.

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Ðại hắc thần tên là Tổ Tôn Na, có đủ đại thần thông, dõng mãnh, bạo ác, luôn gây não hại cho trời người, làm chướng ngại cho việc tu thiện, lấy tay vỗ mặt đất, phát ra âm thinh đại ác, ở trên hư không hóa ra gió lớn, mây lớn, sét lớn, mưa đá lớn, sấm lớn, tia chớp có sét lớn, các thứ tướng xấu ác khiến ai cũng khiếp sợ. Phật liền quán sát giảng nói pháp Thanh văn, ma đã nghe xong liền quy y và chấm dứt các điều ác ấy, cùng các Bí sô đồng an trụ trong Thanh văn thừa.

Bấy giờ, chúng hội thấy Phật hàng phục các ma ác, tâm đều phấn khởi vui mừng, tin kính vâng làm.

 

PHẬT THUYẾT ÐẠI TAM MA NHẠ KINH

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 04-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

em là ai thủy tiên Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ mot nua nen tranh kinh dien phat giao va su truyen ba cua chanh phap 5 bi quyet giu gin hanh phuc gia dinh Suối tóc của mẹ lời đức đạt lai lạt ma đời sống đức phật với tuổi thơ nhìn từ tranh Cách nhìn cuộc sống tuong mao do tam sinh van Đêm nằm mơ phố Lễ tưởng niệm Ni trưởng Bạch Liên Lưu giữ ký ức Tết cho con cháu Ảnh hưởng Phật giáo trong lễ tang Nhóm Khai Tuệ tổ chức buffet chay xây cái kết bất ngờ sau 20 năm của cậu bé Chị em nghiền thực phẩm chay mùa Tập hít thở để ngăn ngừa huyết áp hãy đem tâm tu hành cúng dường đức toi xin dua em cuộc sống sẽ không bao giờ phụ bạc tuong tuổi trẻ với lòng từ bi mùa lũ lại tràn về nhung Món chay ngày Tết Mồng 2 Vi hãy dạy con rằng cổ tích không chỉ là 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi ngọn đèn tỉnh thức y nghia ngay ram thang tu vesakha Chăm sóc sức khỏe người dân trong dịp vai suy nghi ve quan niem dinh menh va phat giao Để trái cây là thực phẩm vàng 11 vì sao ta cứ làm mọi cách để có moi lien he giua thay va tro nhung dieu tuoi tre can biet khi buoc vao doi bốn pháp xây dựng đời sống tại gia Hãy quay về nương tựa chính mình phật nói cho đi đừng hối hận Cuối năm tha thẩn chùa Hương ta tu tu nhung thi phi cuoc doi tim hieu nhung y nghia cua ngay ram thang bay Ăn chay không thiếu chất như nhiều Cuộc đời sự nghiệp đạo hạnh là tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp tuong lai chua den