Kinh Điển - Đức Phật v́ Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh.

.

 

 

Đức Phật Vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Ấn

 

- Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh - Đời Đường

 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

---o0o---

            Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở tại cung vua rồng biển, cùng với đại chúng Bí sô gồm một ngàn hai trăm năm năm mươi người, và rất nhiều chúng đại Bồ tát. Lúc bấy giờ, vua rồng biển Ta Kiệt La liền đứng dậy, làm lễ dưới chân đức Phật, rồi bạch rằng :

            - Thưa đức Thế Tôn ! Vả có chuyện thọ trì ít pháp mà được phước nhiều chăng ?

            Ðức Phật bảo vua rồng biển rằng :

            - Có bốn pháp thù thắng, nếu có người thọ trì đọc tụng, hiểu rõ ý nghĩa ấy thì dụng công tuy ít mà được phước rất nhiều, tức là so với người đọc tụng tám muôn bốn ngàn pháp tạng thì công đức không khác. Những gì là bốn ? Ðó là niệm tụng : các hạnh vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt là an vui. Này Long Vương ! Ông phải biết, đó gọi là bốn pháp thù thắng mà đại Bồ tát pháp trí vô tận sớm chứng vô sinh, mau đến viên tịch. Vậy nên các ông luôn nên niệm tụng.

            Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói bốn câu Kinh Pháp Ấn đó, các vị Thanh văn, chúng đại Bồ tát và trời, rồng, tám bộ, A tu la, Kiền thát bà.v.v... nghe lời nói của đức Phật đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính: Thọ Huệ

 Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-2-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

vai suy nghi ve viec di chua cua tuoi tre phat phap sắp ket Tư liệu đặc biệt về quê ngoại nhà Bắp duc Vượt thoát trầm luân tiếp theo và Chùm ảnh đặc biệt Hòa thượng Thích chon Lễ tuần lâm đệ lục cố Trưởng lão thu gõ cửa vô thường Mẹ sống an lành chết an lành phat đa upagupta hỏi hoà chua linh quang Phật giáo huong sen co mot cuoc song Cách chữa bệnh đơn giản từ bí đỏ tạng nhớ Bỏ những thói quen xấu để sống vui Huyền thoại tượng An Kỳ Sinh mot hu tuc me tin can phai bo tượng chuyển dạy xin hay vung niem tin vao tam bao căn TT Huế Lễ húy kỵ Ôn Kim Tiên cốt ón Nhà cuộc đời thánh tăng ananda phần 3 Bá t cho con đường người xuất gia phải đi Như bầy thiên nga trong bầu trời màu Chén bổ 7 Những bóng hồng của dinh Độc Lập Kỳ Tản mạn từ chuyện sát sinh than trang Ä i chui Sắp thoi mat phap