Kinh Điển - Đức Phật v́ Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh.

.

 

 

Đức Phật Vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Ấn

 

- Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh - Đời Đường

 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

---o0o---

            Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở tại cung vua rồng biển, cùng với đại chúng Bí sô gồm một ngàn hai trăm năm năm mươi người, và rất nhiều chúng đại Bồ tát. Lúc bấy giờ, vua rồng biển Ta Kiệt La liền đứng dậy, làm lễ dưới chân đức Phật, rồi bạch rằng :

            - Thưa đức Thế Tôn ! Vả có chuyện thọ trì ít pháp mà được phước nhiều chăng ?

            Ðức Phật bảo vua rồng biển rằng :

            - Có bốn pháp thù thắng, nếu có người thọ trì đọc tụng, hiểu rõ ý nghĩa ấy thì dụng công tuy ít mà được phước rất nhiều, tức là so với người đọc tụng tám muôn bốn ngàn pháp tạng thì công đức không khác. Những gì là bốn ? Ðó là niệm tụng : các hạnh vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt là an vui. Này Long Vương ! Ông phải biết, đó gọi là bốn pháp thù thắng mà đại Bồ tát pháp trí vô tận sớm chứng vô sinh, mau đến viên tịch. Vậy nên các ông luôn nên niệm tụng.

            Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói bốn câu Kinh Pháp Ấn đó, các vị Thanh văn, chúng đại Bồ tát và trời, rồng, tám bộ, A tu la, Kiền thát bà.v.v... nghe lời nói của đức Phật đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính: Thọ Huệ

 Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-2-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

mac cai gi giác ngộ là gì chùa tự khánh cẫm nang vào đời cho người cư sĩ tại Thương món khóm mít trộn chay của vợ lạy Chùa Bổ Đà Bắc Giang giai đêm thành đạo that giac chi khi nguoi ta khong co tien chùa tam bảo Đà nẵng Thường Vu lan nhớ mẹ Để lòng nhẹ nhàng bình an Trường Cà phê giúp giảm nguy cơ mắc ung thư 4 thói quen xấu làm da lão hóa nhanh chùa thiên tượng Lời chúc nào cho mùa xuân này tang si va chiec ao ca sa chua phuoc lam khi chùa trung khánh đến tâm biết đủ là người giàu nhất thiên tổng quan về quán đỉnh phần 1 chùa vĩnh khánh bán vé số chùa vĩnh tràng bến thời gian phat day chan trau chùm chùm ảnh ht thích đức chơn lúc sanh duc phat voi tuoi tho nhin tu tranh ve loi phat day ve cong on cha me Chua su dan sinh cua duc phat chú tiểu 1963 qua các tài liệu giải mật của mỹ lời hoàn tục chú tiểu đi rồi bao thầy dieu Điều phục thân tâm vai trò ngôi chùa trong việc giáo dục chúng con xin chào thầy Tự tại hơn để từ bi hơn