Kinh Điển - Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ


 PHẬT THUYẾT  KINH PHÁP THƯỜNG TRỤ

Hán dịch: Mất tên người dịch

Việt dịch:  Thích nữ Thuần Hạnh.

 Chứng nghĩa: Tỳkheo Thích Ðỗng Minh,

Tỳkheo Thích Tâm Hạnh.

--- o0o --- 

 Tôi nghe như vầy : Một thời đức Phật ở vườn Cấp Cô Ðộc, rừng cây Kỳ Ðà, nước Xá Vệ. Ngài dạy các vị Tỳ kheo :

  - Pháp luôn luôn tn ti dù có Pht hay không có Pht, Pháp vn tr như vy, Như Lai chí chơn xut hin đời ch vì tuyên thuyết, phân tích, din ging nghĩa lý sâu xa đạt đến trí tu. Chun đích tiu tha là thuyết t đế : Kh, Tp, Tn, Ðo. Sanh kh, lão kh, bnh kh, chết kh, cu không được thì kh. Nói tóm li, hm thân là kh. Nếu không có thn làm sao có hon nn. Ðây là Kh đế.

  Mt tham nơi sc; tai, mũi, thân, ming, ý cũng li như vy. Do nhân duyên này thành ra lc suy, t đó đến nhiu vô s kiếp sâu xa, mi thy rõ tht s điu đó, biết là do tp khí xu không có ích cho thân. Do gi gìn thân hành phòng h mười điu ác nơi tâm ming nên nh sch được căn bn ca mười hai nhân duyên, dit tr ba độc. Không, Vô tướng, Vô nguyn do đây mà thành La hán. Biết rõ s liên kết vướng mc ca mười hai nhân duyên, đon tr căn nguyên thì thành Duyên Giác. Hiu rõ thân vn không, phng trì lc độ vô cc, t đẳng, t ân, ba mươi by phm tr đạo, không nh vào tùy quán Không, Vô tướng, Vô nguyn thì không th chng đắc. Dùng sáu thn thông hoàn ho để cu giúp s nguy ách. Ðem tâm bình đẳng đối vi tt c chúng sanh, không có thân sơ nên gi là B tát. Ðt đến Bt thi chuyn nên thành đạo Vô Thượng Chánh Chơn, là bc Ti Chánh Giác, độ thoát khp c mười phương, nên gi là đạo pháp Pht.

  Hành thường tn phi hòa hp không bên này không bên kia. Ging như các dòng nước khi chưa chy đến bin, mi dòng đều có tên riêng. Vì s hòa hp nơi bin, nên không còn tên riêng. Ðo đức được như vy thì cùng mt pháp thân vi chư Pht ba đời, hành động hp vi đạo. Ri vì chúng sanh mà phân bit, din thuyết m, suy các nhp, mười hai móc xích đều là tt bnh. Các độ vô cc, t đẳng, t ân đều là pháp dược ln, để tr bnh chúng sanh. Trong sut như hư không, sáng rc hơn mt tri, oai đức hơn núi Tu Di. Thn thánh cao vi cũng không th hy báng. Nhng ti li tiêu dit, không còn mc các kh não na. Ðem tâm t bi ln độ thoát khp mười phương.

  Khi Pht thuyết như vy, các v T kheo đon tn lu hoc, tâm được gii thoát. Vô s B tát chng đắc Vô Sanh Pháp Nhn. Khi nghe Pht thuyết như vy, các T kheo và nhng v B tát, tri, rng, thn đều hoan h phng hành.

PHT THUYT KINH PHÁP THƯỜNG TR - hết.

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-03-2003

Vi tính: Thọ Huệ

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thoi Nhìn vào móng tay có thể biết tình con mắt thứ hai chướng ngại trên con con quy vo thuong Cần Thơ Cử hành tang lễ Hòa thượng Cà phê giúp chống lại ung thư da thiền sư nhất hạnh lý giải mối quan phòng quang nam truong lao ht thich chon phat vien tich chè 29 hue kha 494 601 t l sau khi quy y tam bảo có được thờ thần tuyen Giải mã việc phụ nữ cao nên ăn nhiều Phố tháng 8 thân và tâm là một hay không phải là Thơm ngon các món ăn từ cốm giu mot thang bang những địa điểm không thể bỏ qua khi sự lo lắng của cha mẹ cũng lây ta kien la ac Leo vách núi và thái cực quyền giúp tuoi tre va nhan duyen cua phat nhap tâm biết đủ là người giàu nhất thiên tụng kinh Lá sen và trà xanh giúp giảm cân tim hieu cong hanh cua bo tat quan the am Chùa Quang Minh Đà Nẵng 8 Tưởng niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Quang Lá Ÿ Mùa Vu lan đi ăn cỗ chay chùa Phụng b羅i thất tín là sự phá sản lớn nhất của 11 lợi ích của trái vả bi mẫn và chiếc bóng chùa ba hau thi xa an khe thoi phap thuyet giang cho mot cu gia sap lam Những bóng hồng của dinh Độc Lập Kỳ dự Trổ hoc do ma tu hay Cuối năm tha thẩn chùa Hương Thiếu vitamin D gây ra nhiều bệnh binh yen nhe ban