Kinh Điển - Bát Nhã Tâm Kinh.

 

 

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

Việt dịch : HUYỀN THANH

Mục Lục

1. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Chú Kinh

2. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

3. Phổ biến trí tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

4. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

5. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

6. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

7. Phật thuyết thánh mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

 

1.

No. 250 [Nos. 251-255, 257]

摩訶般若波羅蜜大明咒經

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

ĐẠI MINH CHÚ KINH

Diêu Tần Thiên Trúc Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch

Hán dịch : Diêu Tần_ Thiên Trúc Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch : HUYỀN THANH

觀世音菩薩。行深般若波羅蜜時。照見五陰空。度一切苦厄。

Quán Tự Tại Bồ Tát hành, thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ Aám không, độ nhất thiết khổ ách.

Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời soi thấy năm Aám đều trống rỗng mà vượt qua tất cả khổ ách

舍利弗色空故無惱壞相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作相。識空故無覺相。何以故。舍利弗非色異空。非空異色。色即是空。空即是色。受想行識亦如是。

Xá Lợi Phất ! Sắc không, cố vô não hoại tướng. Thọ không, cố vô thọ tướng. Tưởng không, cố vô tri tướng. Hành không, cố vô tác tướng. Thức không, cố vô giác tướng. Hà dĩ cố ? Xá Lợi Phất ! phi sắc thị không, phi không dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ , tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Này Xá Lợi Phất! Hình chất trống rỗng cho nên không có tướng não hoại. Cảm giác trống rỗng cho nên không có tướng thọ nhận. Tri giác trống rỗng cho nên không có tướng biết. Hoạt động tâm ý trống rỗng cho nên không có tướng tạo tác. Nhận thức trống rỗng cho nên không có tướng Giác. Tại sao thế? Xá Lợi Phất! Chẳng phải hình chất là trống rỗng, chẳng phải trống rỗng là hình chất. Hình chất chính là trống rỗng, trống rỗng chính là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy

舍利弗是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是空法。非過去非未來非現在。

Xá Lợi Phất ! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị không pháp, phi  quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại.

Xá Lợi Phất! Tướng trống rỗng của các Pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn chẳng trong sạch, chẳng tăng thêm chẳng giảm bớt. Pháp trống rỗng này chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai chẳng phải hiện tại

是故空中。無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。

Thị cố không trung ,vô  sắc, vô : thọ, tưởng, hành, thức. Vô : nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Vô : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô : nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô : khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc.

Chính vì thế nên trong Trống rỗng không có hình chất. Không có:cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,ý.Không có: hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có: khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí cũng không có đắc

以無所得故。菩薩依般若波羅蜜故。心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。離一切顛倒夢想苦惱。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜故。得阿耨多羅三藐三菩提。

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quải ngại. Vô quải ngại, cố vô hữu khủng bố, ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng khổ não, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Nhờ không có Sở Đắc nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có trở ngại. Do không có trở ngại cho nên không có sợ hãi.Xa lìa tất cả điên đảo, mộng tưởng, khổ não. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

故知般若波羅蜜是大明咒。無上明咒。無等等明咒。能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜咒

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa ( thị Đại Thần chú ) thị Đại Minh Chú,( thị ) Vô Thượng Minh Chú , ( thị ) Vô đẳng đẳng Minh Chú năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú.

Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa (là Thần Chú to lớn) là bài Chú sáng tỏ to lớn, (là) bài Chúsáng tỏ không có gì cao hơn,(là) bài Chú sáng tỏ không có gì sánh bằng . Hay trừ tất cả khổ, chân thật không hư dối cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú

咒曰

Tức thuyết Chú viết

Liền nói Chú là

竭帝竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝 菩提僧莎呵

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tăng sá ha

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tăng  sá ha

GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRASAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

 

摩訶般若波羅蜜大明咒經

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH  ( Hết )

                                                                                                                        20/10/1997

 

2.

 

 

No. 251 [Nos. 250, 252-255, 257]

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN THANH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời soi thấy năm Uẩn đều trống rỗng mà vượt qua tất cả ách khổ đau

舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。

Xá Lợi Tử , sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị

Này Xá Lợi Tử! Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Hình chất tức là trống rỗng, trống rỗng tức là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy

舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。

Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm

Xá Lợi Tử! Tướng trống rỗng của các Pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn chẳng trong sạch, chẳng tăng thêm chẳng giảm bớt

是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。

Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo. Vô trí diệc vô đắc

Chính vì thế cho nên trong Trống rỗng không có hình chất, không có:cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có: hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có :khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí cũng không có đắc

以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y  bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nhờ không có sở đắc cho nên bậc Giác Hữu Tình y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có trở ngại. Do không có trở ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛故。說般若波羅蜜多

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Thần Chú to lớn, là bài Chú sáng tỏ to lớn, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú

咒曰 

Tức thuyết chú viết:

Liền nói Chú là:

揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝菩提僧莎訶

yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng sá ha

Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề tăng sá ha

GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRÀSAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (Hết)

22/10/1997

3.

No. 252 [Nos. 250, 251, 253-255, 257]

普遍智藏般若波羅蜜多心經

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Ma Kiệt Đà Quốc Tam Tạng Sa Môn Pháp Nguyệt trùng dịch

Hán dịch : Nước Ma Kiệt Đà_ Tam Tạng Sa Môn PHÁP NGUYỆT trùng dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

如是我聞。一時佛在王舍大城靈鷲山中。與大比丘眾滿百千人。菩薩摩訶薩七萬七千人俱。其名曰觀世音菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩等。以為上首。皆得三昧總持。住不思議解

Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá thành, Linh Thứu sơn trung, dữ Đại Tỳ Khưu chúng mãn bách thiên nhân, Bồ Tát Ma Ha Tát thất vạn thất thiên nhân câu, kỳ danh viết Quán Thế Aâm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đẳng, dĩ vi thượng thủ, giai đắc Tam Muội Tổng Trì, trụ bất khả tư nghị giải thoát.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong  núi Linh Thứu tại thành Vương Xá cùng với Chúng Tỳ Khưu đủ trăm ngàn người, Bồ Tát Ma Ha Tát gồm bảy vạn bảy ngàn người đến dụ. Tên các vị ấy là: Quán Thế Aâm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát… đều là bậc Thượng Thủ, đều được Tam Muội Tổng Trì, trụ giải thoát chẳng thể luận bàn

爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐。於其眾中即從座起。詣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。瞻仰尊顏而白佛言。世尊。我欲於此會中。諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。唯願世尊聽我所說。為諸菩薩宣祕法要。

Nhĩ thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tại bỉ phu tòa, ư kỳ chúng trung, tức tòng tọa khởi, nghệ Thế Tôn sở, diện hướng  hợp chưởng khúc cung, cung kính chiêm ngưỡng Tôn nhan, nhi bạch Phật ngôn :” Thế Tôn ! Ngã dục ư thử hội trung, thuyết Chư Bồ Tát Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm . Duy nguyện Thế Tôn thính ngã sở thuyết, vị chư Bồ Tát diễn Mật Pháp yếu “

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát  ngay chỗ ngồi của mình ở trong Chúng Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Thế Tôn ngự, hướng mặt chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đức Thế Tôn (Tôn nhan) rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Con muốn ở trong Hội này nói Chư Bồ Tát Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm.Nguyện xin Thế Tôn nghe điều con nói, vì các Bồ Tát diễn Pháp Yếu bí mật”

爾時世尊以妙梵音。告觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉具大悲者。聽汝所說。與諸眾生作大光明

Nhĩ thời Thế Tôn dĩ diệu Phạn Âm  cáo Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Thiện tai ! Thiện tai Cụ Đại Bi giả ! Thính nhữ sở thuyết dữ chư chúng sinh tác đại quang minh “

Khi ấy Đức Thế Tôn dùng Phạm Aâm bảo Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay! Lành thay bậc có đủ Đại Từ Bi! Nghe điều ông nói cùng các Chúng Sinh,  làm ánh sáng to lớn

於是觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許。佛所護念。入於慧光三昧正受。入此定已。以三昧力行深般若波羅蜜多時。照見五蘊自性皆空。彼了知五蘊自性皆空。從彼三昧安詳而起。即告慧命舍利弗言。善男子。菩薩有般若波羅蜜多心。名普遍智藏。汝今諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。

Ư thị Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát mông Phật thính hứa Phật sở hộ niệm, nhập ư Tuệ Quang Tam Muội, chính thụ nhập thử định dĩ, dĩ Tam Muội lực hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn tự tính giai không. Bỉ liễu tri ngũ uẩn tự tính giai không, tòng bỉ Tam Muội an tường nhi khởi, tức cáo Tuệ Mệnh Xá Lợi Phất ngôn :” Thiện Nam Tử ! Bồ Tát  hữu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm danh PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG . Nhữ kim đế thính , thiện tư niệm chi, ngô đương vị nhữ phân biệt giải thuyết “

Lúc đó Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo sự nghe hứa của Đức Phật, nơi hộ niệm của Đức Phật , nhập vào Tam Muội Tuệ Quang . Chính thọ nhập định này xong dùng sức Tam Muội thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời soi thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng. Ngài biết rõ tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng nên từ Tam Muội ấy an lành đứng dậy liền bảo Tuệ Mệng Xá Lợi Phất rằng:” Này Thiện Nam Tử! Bồ Tát có Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm tên là  Phổ Biến Trí Tạng. Nay ông hãy lẳng nghe, hãy khéo ghi nhớ, tôi sẽ vì ông mà phân biệt giải nói”

作是語已。慧命舍利弗白觀自在菩薩摩訶薩言。唯大淨者。願為之。今正是時。

Tác thị ngữ dĩ. Tuệ Mệnh Xá Lợi Phất bạch Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn: ” Duy Đại Tĩnh giả !Nguyện vị thuyết chi, kim chính thị thời “

Nói lời này xong. Tuệ Mệnh Xá Lợi Phật bạch với Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:” Xin bậc Đại Tĩnh! Nguyện vì tôi mà nói, nay chính là lúc”

於斯告舍利弗。諸菩薩摩訶薩應如是學。色性是空空性是色。色不異空空不異色。色即是空空即是色。受想行識亦復如是。識性是空空性是識。識不異空空不異識。識即是空空即是識。

Kỳ cáo :” Xá Lợi Phất ! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát như thị học: Sắc tính thị không, không tính thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.Thức tính thị không, không tính thị thức. Thức bất dị không, không bất dị thức. Thức tức thị không, không tức thị thức.

Ngài bảo:”Này Xá Lợi Phất! Các Bồ Tát Ma Ha Tát nên học như vầy: Tính của hình chất là trống rỗng, tính của trống rỗng là hình chất. Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Hình chất tức là trống rỗng, trống rỗng tức là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng lại như vậy. Tính của nhận thức là trống rỗng, tính của trống rỗng là nhận thức. Nhận thức tức là trống rỗng, trống rỗng tức là nhận thức

舍利子。是諸法空相。不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。

Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung Vô sắc, vô: thọ, tưởng, hành. Thức. Vô : nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Vô : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô : Khổ, tập, diệt, đạo. Vô Trí diệc vô đắc.

Xá Lợi Tử! Tướng trống rỗng của các pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn chẳng trong sạch, chẳng tăng thêm chẳng giảm bớt. Chính vì thế cho nên trong Trống Rỗng không có hình chất, không có: cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có :khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí cũng không có đắc

以無所得故。菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại.Vô quái ngại ,cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam Thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Nhờ không có chỗ đắc nên Bồ Đề Tát Đỏa y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có trở ngại. Do không có trở ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

故知般若波羅蜜多是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦真實不虛。說般若波羅蜜多咒。

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị Đại Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Đẳng Đẳng Chú năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú,

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Thần Chú to lớn, là bài Chú sáng tỏ rộng lớn, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng. Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú

咒曰

tức thuyết Chú viết:

Liền nói Chú là

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提莎婆訶

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, sá bà ha

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, sá bà ha

GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRÀSAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

說是經已。諸比丘及菩薩眾。一切世間天人阿脩羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行

Phật thuyết thị Kinh dĩ, chư Tỳ Khưu cập Bồ Tát chúng, nhất thiết Thế Gian : Thiên, Nhân, A Tu La, Càn Đạt Bà đẳng văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Đức Phật nói Kinh này xong. Các Tỳ Khưu với Chúng Bồ Tát, tất cả hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Đạt Bà… của Thế Gian nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

普遍智藏般若波羅蜜多心經

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (Hết)

03/12/1997

 

 

4.

No. 253 [Nos. 250-252, 254, 255, 257]

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾及菩薩眾俱。

Như thị ngã văn , nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ xà quật sơn trung, dữ đại tỳ khưu chúng cập bồ tát chúng câu

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Tỳ Khưu và Chúng Bồ Tát đến dự

時佛世尊即入三昧。名廣大甚深。爾時眾中有菩薩摩訶薩。名觀自在。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。離諸苦厄。

Thời Phật Thế Tôn tức nhập tam muội danh Quảng Đại Thậm Thâm . Nhĩ thời chúng trung hữu Bồ Tát Ma Ha Tát danh Quán Tự Tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không ly chư khổ ách.

Thời Đức Phật Thế Tôn liền nhập vào Tam Muội tên Quảng Đại Thậm Thâm (thâm sâu rộng lớn) . Bấy giờ trong Chúng có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quán Tự Tại, khi  thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời soi thấy năm Uẩn đều trống rỗng, lìa các ách khổ đau

即時舍利弗承佛威力。合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言。善男子。若有欲學甚深般若波羅蜜多行者。云何修行。

Tức thời Xá Lợi Phất thừa Phật uy lực, hợp chưởng cung kính bạch Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn. Thiện nam tử nhược hữu dục học thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh giả, vân hà tu hành

Ngay lúc ấy Xá Lợi Phất nương nhờ uy lực của Đức Phật , chắp tay cung kính bạch với Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Thiện Nam Tử! Nếu có người muốn học Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì tu hành như thế nào?”

如是問已爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言。舍利子。若善男子善女人行甚深般若波羅蜜多行時。應觀五蘊性空。

Như thị vấn dĩ. Nhĩ thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cáo Cụ Thọ Xá Lợi Phất ngôn: Xá Lợi Tử nhược thiện nam tử thiện nữ nhân hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh thời ưng quán ngũ uẩn tính không

Như vậy hỏi xong. Lúc đó Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Cụ Thọ Xá Lợi Phất rằng:”Này Xá Lợi Tử! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thực hành Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời nên quán Tính của năm Uẩn đều  trống rỗng

舍利子。色不異空空不異色。色即是空空即是色。受想行識亦復如是。

Xá Lợi Tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị

Xá Lợi Tử! Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Hình chất chính là trống rỗng, trống rỗng chính là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy.

舍利子。是諸法空相。不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。

Xá Lợi Tử.Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo. Vô trí diệc vô đắc

Xá Lợi Tử! Tướng trống rỗng của các Pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn chẳng trong sạch, chẳng tăng thêm chẳng giảm bớt.Chính vì thế cho nên trong Trống rỗng không có hình chất, không có:cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có: hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có :khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí cũng không có đắc

以無所得故。菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y  bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nhờ không có sở đắc cho nên bậc Giác Hữu Tình y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có trở ngậi. Do không có trở ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

故知般若波羅蜜多是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Thần Chú to lớn, là bài Chúsáng tỏ  to lớn, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú

咒曰

Tức thuyết chú viết:

Liền nói Chú là:

[/(-+)/]諦 [/(-+)/]諦 波羅[/(-+)/]諦 波羅僧[/(-+)/]諦菩提娑(蘇紇反)婆訶

[chấp/(a-ha+tân)/mộc] đế [chấp/(a-ha+tân)/mộc] đế , ba la [chấp/(a-ha+tân)/mộc] đế, ba la tăng[chấp/(a-ha+tân)/mộc] đế, bồ đề sa (tô ngật phản) bà ha

Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề sa bà ha

GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRÀSAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

如是舍利弗。諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行。應如是行。

Như thị Xá Lợi Phất. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát ư Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh, ưng như thị hành

Như vậy Xá Lợi Phất!Các Bồ Tát Ma Ha Tát đối với Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên hành như vậy

如是說已。即時世尊從廣大甚深三摩地起。讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所。甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是行時一切如來皆悉隨喜。

Như thị thuyết dĩ. Tức thời Thế Tôn tòng Quảng Đại Thậm Thâm tam ma địa khởi, tán Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn Thiện tai thiện tai Thiện Nam Tử. Như thị như thị.Như nhữ sở thuyết Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh.Như thị hành thời nhất thiết Như Lai giai tất tùy hỷ.

Nói như vậy xong. Tức thời Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa Quảng Đại Thậm Thâm đứng dậy khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như vậy ! Như vậy ! Như ông đã nói về Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thực hành như vậy thời tất cả Như Lai thảy đều tùy vui.

爾時世尊說是語已。具壽舍利弗大喜充遍。觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜。時彼眾會天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉

Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thị ngữ dĩ. Cụ Thọ Xá Lợi Phất đại hoan hỷ sung biến, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát diệc đại hoan hỷ. Thời bỉ chúng hội thiên nhân a tu la càn đạt bà đẳng văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói lời này xong, Cụ Thọ Xá Lợi Phất rất vui vẻ khoan khoái, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng rất vui vẻ. Thời hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Đạt Bà… trong Chúng Hội nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (Hết)

02/12/1997

 

 

 

5.

No. 254 [Nos. 250-253, 255, 257]

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Đường Thượng Đô Đại Hưng Thiện Tự Tam Tạng Sa Môn Trí Tuệ Luân phụng chiếu dịch

Hán dịch : Đời Đường, Thượng Đô_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn

                   TRÍ TUỆ LUÂN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

如是我聞。一時薄[*]梵。住王舍城鷲峰山中。與大苾芻眾。及大菩薩眾俱

Như thị ngã văn, nhất thời Bạc Già Phạm trụ Vương Xá thành, Thứu Phong sơn trung, dữ Đại Bật Sô chúng cập Đại Bồ Tát chúng câu.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với chúng Đại Bật Sô với chúng Đại Bồ Tat đến dự

爾時世尊。入三摩地。名廣大甚深照見。時眾中有一菩薩摩訶薩。名觀世音自在。行甚深般若波羅蜜多行時。照見五蘊自性皆空。

Nhĩ thời Thế Tôn nhập Tam Ma Địa danh QUẢNG ĐẠI THẬM THÂM CHIẾU KIẾN . Thời chúng trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát danh QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI hành thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa hạnh thời chiếu kiến ngũ uẩn tự tính giai không.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa tên là Quảng Đại Thậm Thâm Chiếu Kiến. Thời trong Chúng có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quán Thế Aâm Tự Tại khi thực hành hạnh Bát Nhã Ba Đa Mật Đa thâm sâu đã soi thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng

即時具壽舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白觀世音自在菩薩摩訶薩言。聖者。若有欲學甚深般若波羅蜜多行。云何修行。

Tức thời Cụ Thọ Xá Lợi Tử thừa Phật uy thần , hợp chưởng cung kính bạch Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Thánh giả ! nhược hữu dục học Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh, vân hà tu hành ? “

Ngay lúc đó Cụ Thọ Xá Lợi Tử  nương uy thần của Đức Phật, chắp tay cung kính thưa với Quán Thế Aâm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:” Thánh Giả! Nếu có người muốn học hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì phải tu hành như thế nào?”

如是問已。爾時觀世音自在菩薩摩訶薩。告具壽舍利子言。舍利子。若有善男子。善女人。行甚深般若波羅蜜多行時。應照見五蘊自性皆空。離諸苦厄。

Như thị vấn dĩ. Nhĩ thời Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cáo Cụ Thọ Xá Lợi Tử ngôn :”Xá Lợi Tử ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân hành Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa hạnh thời ưng chiếu kiến ngũ uẩn tự tính giai không, ly chư khổ ách.

Như vậy hỏi xong. Bấy giờ Quán Thế Aâm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Cụ Thọ Xá Lợi Tử rằng:”Này Xá Lợi Tử! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thực hành hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời nên soi thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng, lìa các khổ ách

舍利子。色空。空性見色。色不異空。空不異色。是色即空。是空即色。受想行識。亦復如是。

Xá Lợi Tử ! sắc không, không tính kiến sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thị sắc tức không, thị không tức sắc. Thọ, tường, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Hình chất trống rỗng, Nơi tính trống rỗng nhìn thấy hình chất, hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Ngay hình chất tức là trống rỗng, ngay trống rỗng tức là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy

舍利子。是諸法性相空。不生不滅。不垢不淨。不減不增。是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死盡。無苦集滅道。無智證無得。

Xá Lợi Tử ! thị chư Pháp tính tướng không, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất giảm bất tăng. Thị cố không trung vô sắc, vô : thọ, tưởng, hành, thức. Vô : nhãn. Nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Vô : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô : nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử tận. Vô : Khổ, tập, diệt, đạo. Vô Trí chứng, vô đắc.

Xá Lợi Tử! Tính tướng trống rỗng của các Pháp  vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn  chẳng trong sạch, chẳng giảm bớt chẳng tăng thêm. Chính vì thế cho nên trong trống rỗng không có hình chất. Không có: cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, ai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình sác, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có:khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí Chứng, không có đắc

以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多住。心無障礙。心無障礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟寂然。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅。三藐三菩提。現成正覺。

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ tâm vô chướng ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh tịch nhiên. Tam Thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa , cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiện thành Chính Giác.

Nhờ không có Sở Đắc  nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ tâm không có chướng ngại cho nên không có sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo tịch nhiên. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác,  hiện thành Chính Giác

 

故知般若波羅蜜多。是大真言。是大明真言。是無上真言。是無等等真言。能除一切苦。真實不虛。

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị Đại Chân Ngôn, thị Đại Minh Chân Ngôn, thị Vô Thượng Chân Ngôn, thị Vô Đẳng Đẳng Chân Ngôn năng trừ nhất thiết khổ ách, chân thật bất hư

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Chân Ngôn to lớn , là Chân Ngôn sáng tỏ to lớn , là Chân Ngôn không có gì cao hơn , là Chân Ngôn không có gì sánh bằng . Hay trừ tất cả khổ ách, chân thật chẳng hư dối

故說般若波羅蜜多真言。即真言

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn, tức thuyết Chân Ngôn:

Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn. Liền nói Chân Ngôn

()[*]帝[*]帝。播(引)囉[*]帝。播(引)囉散[*]帝。冒(引)地娑縛(二合)賀(引)

Aùn (dẫn)[ngôn*ngã] đế [ngôn*ngã] đế. Bá(dẫn) la [ngôn*ngã] đế. Bá(dẫn) la tán [ngôn*ngã] đế. Mạo(dẫn) địa sa phộc(nhị hợp) hạ(dẫn)

Án, nga đế, nga đế, bả la nga đế, bả la tán nga đế, mạo địa, sa-phộc hạ

OMÏ  GATE  GATA  PÀRAGATE  PÀRASAMÏGATE   BODHI  SVÀHÀ

如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。於甚深般若波羅蜜多行。應如是學。

Như thị Xá Lợi Tử ! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát ư Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh ưng như thị học.

Như vậy Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên học như vậy

爾時世尊。從三摩地安祥而起。讚觀世音自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是行時。一切如來。悉皆隨喜。

Nhĩ thời Thế Tôn tòng Tam Ma Địa an tường nhi khởi, tán Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Thiện tai ! Thiện tai Thiện Nam Tử ! Như thị ! Như Thị ! Như nhữ sở thuyết Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh, ưng như thị hành. Như thị hành thời nhất thiết Như Lai tất giai hoan hỷ “

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa an lành đứng dậy khen ngợi Quán Thế Aâm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:” Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nên hành như vậy. Hành như vậy thời tất cả Như Lai thảy đều vui vẻ”

爾時世尊如是說已。具壽舍利子。觀世音自在菩薩及彼眾會一切世間天人阿蘇囉巘[*][*]等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

Nhĩ thời Thế Tôn như thị thuyết dĩ, Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Quán Thế Âm Tự  Tại Bồ Tát cập bỉ chúng hội nhất thiết Thiên , Nhân, A Tô La, Hiến [Đa*phệ][khẩu*phộc] văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói như vậy xong. Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Quán Thế Aâm Tự Tại Bồ Tát với tất cả hàng Trời, Người, A Tô La (asura), Hiến Đà Phộc (gandharva)… trong Chúng Hội ấy nghe lời Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

( Hết )

 

05/12/1997

 

 

6.

No. 255 [Nos. 250-254, 257]

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

(燉煌石室本)

(Đôn Hoàng thạch thất bản: Bản trong nhà đá ở Đôn Hoàng)

如是我聞。一時薄伽梵住王舍城鷲峰山中。與大苾芻眾。及諸菩薩摩訶薩俱。

Như thị ngã văn. Nhất thời Bạc Già Phạm trụ Vương Xá thành Thứu Phong sơn, dữ đại bật sô chúng cập chư Bồ Tát ma ha tát câu

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ trong núi Thứu Phong tại thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô và các Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự

爾時世尊等入甚深明了三摩地法之異門。復於爾時。觀自在菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。觀察照見五蘊體性。悉皆是空。

Nhĩ thời Thế Tôn đẳng nhập Thậm Thâm Minh Liễu tam ma địa Pháp chi dị môn . Phục ư nhĩ thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời quán sát chiếu kiến ngũ uẩn thể tính tất giai thị không

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa Thậm Thâm Minh Liễu là cửa khác của Pháp. Lại vào lúc đó Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời quán sát soi thấy  thể tính của năm Uẩn thẩy đều là Trống Rỗng

時具壽舍利子。承佛威力。白聖者觀自在菩薩摩訶薩曰。若善男子。欲修行甚深般若波羅蜜多者。復當云何修學。

Thời Cụ Thọ Xá Lợi Tử thừa Phật uy lực bạch Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn . Nhược Thiện Nam Tử dục tu hành thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa giả, phục đương vân hà tu học

Thời Cụ Thọ Xá Lợi Tử nương theo uy thần của Đức Phật bạch với Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Nếu có kẻ trai lành muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì nên tu học như thế nào?”

作是語已。觀自在菩薩摩訶薩答具壽舍利子言。若善男子及善女人。欲修行甚深般若波羅蜜多者。彼應如是觀察。五蘊體性皆空。色即是空。空即是色。色不異空。空不異色。如是受想行識。亦復皆空。

Tác thị ngữ dĩ. Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp Cụ Thọ Xá Lợi Tử ngôn. Nhược Thiện Nam Tử cập Thiện Nữ Nhân dục tu hành Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa giả . Bỉ ưng như thị quán sát. Ngũ uẩn thể tính giai không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Như thị thọ tưởng hành thức diệc phục giai không

Nói lời đó xong. Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp Cụ Thọ Xá Lợi Tử rằng:”Nếu  kẻ trai lành với người nữ thiện muôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Kẻ ấy nên quán sát như vầy: Thể tính của năm Uẩn đều trống rỗng. Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Hình chất tức là trống rỗng, trống rỗng tức là hình chất. Như vậy Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức  cũng thảy  đều trống rỗng

是故舍利子。一切法空性。無相無生無滅。無垢離垢。無減無增。

Thị cố Xá Lợi Tử. Nhất thiết Pháp không tính. Vô tướng vô sinh vô diệt, vô cấu ly cấu, vô giảm vô tăng.

Chính vì thế cho nên Xá Lợi Tử! Tính trống rỗng của tất cả Pháp không có tướng không có sinh không có diệt, không có nhơ bẩn, lìa sự nhơ bẩn, không có giảm bớt không có tăng thêm

舍利子。是故爾時空性之中。無色。無受。無想。無行。亦無有識。無眼。無耳。無鼻。無舌。無身。無意。無色。無聲。無香。無味。無觸。無法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智無得。亦無不得。

Xá Lợi Tử. Thị cố nhĩ thời không tính chi trung. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, diệc vô hữu thức. Vô nhãn, vô nhĩ, vô tỵ, vô thiệt, vô thân, vô ý. Vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo. Vô trí vô đắc diệc vô bất đắc.

Xá Lợi Tử! Chính vì thế cho nên lúc bấy giờ trong tính trống rỗng không có hình chất, không có cảm giác, không có tri giác, không có hoạt động tâm ý cũng không có nhận thức. Không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý. Không có hình sắc, không có âm thanh, không có mùi ngửi, không có vị nếm, không có cảm xúc va chạm, không có pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có:  khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não.Không có Trí, không có đắc, không có gì chẳng đắc

是故舍利子。以無所得故。諸菩薩眾。依止般若波羅蜜多。心無障礙。無有恐怖。超過顛倒。究竟涅槃。三世一切諸佛。亦皆依般若波羅蜜多故。證得無上正等菩提。

Thị cố Xá Lợi Tử. Dĩ vô sở đắc cố, chư Bồ Tát chúng y chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm vô chướng ngại, vô hữu khủng bố, siêu quá điên đảo, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế nhất thiết chư Phật diệc giai y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố chứng đắc Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

Thế nên này Xá Lợi Tử! Do không có sở đắc nên các Chúng Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có chương ngại, không có sợ hãi, vượt qua sự điên đảo, rốt ráo đạt Niết Bàn. Tất cả chư Phật ba đời cũng đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

舍利子。是故當知般若波羅蜜多大咒者。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切諸苦之咒。真實無倒。故知般若波羅蜜多。是祕密咒。

Xá Lợi Tử. Thị cố đương tri Bát Nhã Ba La Mật Đa đại Mật Chú Giả thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Chư Khổ chi Chú, chân thật vô đảo. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị Bí Mật Chú

Xá Lợi Tử! Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Mật Chú là bài chú sáng tỏ to lớn, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng, là bài Chú hay trừ tất cả các khổ, chân thật không đảo loạn. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài Chú bí mật

 

說般若波羅蜜多咒曰

Tức thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Viết

Liền nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú là:

峨帝峨帝。波囉峨帝。波囉僧峨帝。菩提莎訶

Nga đế , nga đế, ba la nga đế, ba la tăng nga đế, bồ đề sá ha

Nga đế, nga đế, ba la nga đế, ba la tăng nga đế, bồ đề, sá ha

GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRÀSAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

舍利子。菩薩摩訶薩。應如是修學甚深般若波羅蜜多。

Xá Lợi Tử. Bồ Tát Ma Ha Tát ưng như thị tu học Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma Ha Tát nên tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy

爾時世尊從彼定起。告聖者觀自在菩薩摩訶薩曰。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。彼當如是修學般若波羅蜜多。一切如來。亦當隨喜。

Nhĩ thời Thế Tôn tòng bỉ Định khởi, cáo Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát viết. Thiện tai thiện tai Thiện Nam Tử. Như thị như thị. Như nhữ sở thuyết, bỉ đương như thị tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa . Nhất thiết Như Lai diệc đương tùy hỷ

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Định ấy đứng dậy bảo với Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói. Kẻ kia nên tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thời tất cả Như Lai cũng sẽ tùy vui.

時薄伽梵說是語已。具壽舍利子。聖者觀自在菩薩摩訶薩。一切世間天人阿蘇羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

Thời Bạc Già Phạm thuyết thị ngữ dĩ. Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất thiết Thế Gian Thiên ,Nhân, A Tô La,Càn Đạt Bà đẳng văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành

Khi Đức Bạc Già Phạm nói lời đó xong. Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Thánh Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả hàng Trời, Người, A Tô La, Càn Đạt Bà… của Thế Gian nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

般若波羅蜜多心經

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (Hết)

06/12/1007

 

 

7.

No. 257 [Nos. 250-255]

說聖佛母般若波羅蜜多

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 


Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Truyền Pháp Đại Sư Tứ Tử Thần Thi hộ phụng chiếu dịch

Hán dịch : Tây Thiên Dịch KinhTam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

 Việt dịch : HUYỀN THANH

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峰山中。與大苾芻眾千二百五十人俱。并諸菩薩摩訶薩眾。而共圍繞

Như thị ngã văn, nhất thời Thế Tôn tại Vương Xá thành, Thứu Phong sơn trung, dữ Đại Bật Sô chúng thiên nhị bách ngũ nhân câu, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát chúng nhi cộng vi nhiễu.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm hai trăm năm mươi người đến dự, cùng với các Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau vây quanh

爾時世尊。即入甚深光明宣說正法三摩地。時觀自在菩薩摩訶薩在佛會中。而此菩薩摩訶薩。已能修行甚深般若波羅蜜多。觀見五蘊自性皆空

Nhĩ thời Thế Tôn nhập THẬM THÂM QUANG MINH DIỄM THUYẾT CHÍNH PHÁP Tam Ma Địa. Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tại Phật Hội trung, nhi thử Bồ Tát Ma Ha Tát dĩ năng tu hành Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa quán kiến ngũ uẩn tự tính giai không.

Bấy giớ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa Thậm Thâm Quang Minh Diễm Thuyết Chính Pháp . Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Phật Hội, vị Bồ Tát Ma Ha Tát này đã hay tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu,quán thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng.

爾時尊者舍利子。承佛威神。前白觀自在菩薩摩訶薩言。若善男子善女人。於此甚深般若波羅蜜多法門。樂欲修學者。當云何學

Nhĩ thời Tôn Giả Xá Lợi Tử thừa Phật uy thần tiền bạch Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Nhược Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân ư thử Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Pháp Môn, nhạo dục tu học giả, đương vân hà học ? “

Khi ấy Tôn Giả Xá Lợi Tử nương theo uy thần của Đức Phật đến trước mặt Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng:”Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu  này vui muốn tu học thì cần phải học như thế nào?”

時觀自在菩薩摩訶薩。告尊者舍利子言。

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cáo Tôn Giả Xá Lợi Tử ngôn :

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Tôn Giả Xá Lợi Tử rằng

汝今諦聽為汝宣說。若善男子善女人。樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者。當觀五蘊自性皆空。

Nhữ kim đế thính, vị nhữ diễn thuyết . Nhược Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nhạo dục tu học thử Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Pháp Môn giả, đương quán ngũ uẩn tự tính giai không.

Ông nay lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào vui muốn tu học Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này thì nên quán tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng

何名五蘊自性空耶。所謂即色是空即空是色。色無異於空。空無異於色。受想行識亦復如是。

Hà danh ngũ uẩn tự tính giai không ? Sở vị Tức sắc thị không, tức không thị sắc. Sắc vô dị ư không, không vô dị ư sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Thế nào gọi là Tự Tính của năm Uẩn trống rỗng ?Aáy là ngay hình chất chính là trống rỗng, ngay trống rỗng tức là hình chất. Hình chất không khác với trống rỗng, trống rỗng không khác với hình chất. Cảm giác, Tri Giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy

舍利子。此一切法如是空相。無所生。無所滅。無垢染。無清淨。無增長。無損減。

Xá Lợi Tử ! Thử nhất thiết Pháp như thị không tướng, vô sở sinh vô sở diệt, vô cấu nhiễm vô thanh tịnh, vô tăng trưởng vô tổn giảm.

Này Xá Lợi Tử ! Tướng Trống Rỗng như vậy  của tất cả Pháp này không có chỗ sinh,không có nơi diệt, không có cấu nhiễm, không có trong sạch, không có tăng trưởng, không có giảm bớt

舍利子。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。無眼識界。乃至無意界。無意識界。無無明。無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智。無所得。亦無無得。

Xá Lợi Tử ! Thị cố không trung vô sắc, vô : thọ, tưởng, hành, thức. Vô : nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Vô : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn giới, vô nhãn thức giới nãi chí vô ý giới, vô ý thức giới. Vô vô minh, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô : Khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, vô sở đắc diệc vô vô đắc.

Xá Lợi Tử ! Chính vì thế cho nên trong Trống Rỗng không có hình chất, không có:cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có:mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình sác, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt, không có giới nhận biết của mắt cho đến không có giới của ý, không có giới cùa nhận biết của ý. Không có Vô Minh, không có không vô minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí, không có đắc, cũng không có không đắc.

舍利子。由是無得故。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多相應行故。心無所著。亦無罣礙。以無著無礙故。無有恐怖。遠離一切顛倒妄想。究竟圓寂。所有三世諸佛。依此般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。

Xá Lợi Tử ! Do thị vô đắc, cố Bồ Tát Ma Ha Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ứng hành, cố tâm vô trước diệc vô quái ngại. Dĩ vô trước vô ngại , cố vô hữu khủng bố, viễn ly nhất thiết điên đảo vọng tưởng, cứu cánh viên tịch. Sở hữu tam Thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Xá Lợi Tử ! Do không đắc này cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ứng hành nên tâm không có dính mắc cũng không có trở ngại. Do không dính mắc, không có trở ngại cho nên không có sợ hãi, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, rốt ráo Viên Tịch. Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

是故應知。般若波羅蜜多。是廣大明。是無上明。是無等等明。而能息除一切苦惱。是即真實無虛妄法。諸修學者。當如是學。

Thị cố ưng tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị Quảng Đại Minh, thị Vô Thượng Minh, thị Vô Đẳng Minh. Nhi năng tức trừ nhất thiết khổ, chân thật vô hư vọng pháp. Chư tu học giả như thị học.

Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài Minh rộng lớn, là bài Minh không có gì cao hơn, là bài Minh không có gì sánh bằng lại hay trừ tất cả khổ. Chân thật không có pháp hư vọng. Các kẻ tu học nên học như vậy

我今宣說般若波羅蜜多大明曰

Ngã kim diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh viết :

Nay Ta diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh là

[*](切身)他(引一句)唵(引)[*]帝(引)[*]帝(引引二)播(引)囉[*]帝(引三)播(引)囉僧[*]帝(引四)[/]提莎(引)賀(引五)

Đát[ninh*dã](thiết thân) tha(dẫn-nhất cú) Aùn (dẫn)[ngôn*ngã] đế(dẫn) [ngôn*ngã] đế (dẫn dẫn nhị) bá (dẫn)  la [ngôn*ngã] đế (dẫn tam) bá (dẫn) la tăng [ngôn*ngã] đế (dẫn tứ) [nhật/minh] đề sa(dẫn) hạ (dẫn ngũ)

Đát nãnh tha (1) án, nga đế, nga đế (2) bá la nga đế (3) bá la tăng nga đế (4) mạo đề, sa hạ (5)

TADYATHÀ: OMÏ  GATE  GATE  PÀRAGATE  PÀRASAMÏGATE  BODHI  SVÀHÀ

舍利子。諸菩薩摩訶薩。若能誦是般若波羅蜜多明句。是即修學甚深般若波羅蜜多

Xá Lợi Tử ! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nhược năng tụng thị Bát Nhã Ba La Mật Đa Minh Cú tức thị tu học Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát nếu hay tụng Minh Cú Bát Nhã Ba La Mật Đa này tức là tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu

爾時世尊。從三摩地安詳而起。讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。如汝所說。如是如是。般若波羅蜜多。當如是學。是即真實最上究竟。一切如來亦皆隨喜

Nhĩ thời Thế Tôn tòng Tam Ma Địa an tường nhi khởi, tán Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Thiện tai ! Thiện tai Thiện Nam Tử ! Như nhữ sở thuyết. Như thị ! Như thị ! Bát Nhã Ba La Mật Đa đương như thị học. Thị tức chân thật tối thượng cứu ý , nhất thiết Như Lai diệc giai tùy hỷ “

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa an lành đứng dậy khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như ông đã nói. Như vậy! Như Vậy! Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Đây tức là Ý chân thật tối thượng tột cùng, tất cả Như Lai cũng đều tùy hỷ”

說此經已。觀自在菩薩摩訶薩。并諸苾芻。乃至世間天人阿修羅乾闥婆等。一切大眾。聞佛所說皆大歡喜。信受奉

Phật thuyết thử kinh dĩ, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tinh chư Bật Sô nãi chí Thế Gian : Thiên, Nhân, A Tu La, Càn Đạt Bà đẳng , nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành

Đức Phật nói Kinh này xong, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Bật Sô cho đến hàng Trời, Người , A Tu La, Càn Đạt Bà của Thế Gian, tất cả Đại Chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

說聖佛母般若波羅蜜多

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH (Hết)

07/12/1997

 

 

---o0o---
Cập nhật: 01-03-2007

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thơm ngon các món ăn từ cốm Nhận Thương dáng chợ quê Cà phê giúp chống lại ung thư da Thương món khóm mít trộn chay của Cà phê không làm não bộ hoạt bát hơn Chữa Các món chay ngày Tết Các nguyên nhân làm giảm trí nhớ da nang Cách chế biến mứt cà chua táo Thương quá chùa quê Thưởng sen Cách nhìn cuộc sống Cái bếp của mẹ tất Thưởng thức không gian tĩnh lặng Thản nhiên trước muộn phiền Thấy đạo truyền đạo Cái giá của người xa quê Thấy Phật Dược Sư bằng tâm Câu chuyện núi Bà Mông Thần chú tiêu trừ chướng nạn Thần thức Thầy Thầy Tôi trong cõi gió trăng đón Cây cỏ bảo vệ gan Thầy tôi Thầy và trò Thận trọng với sản phẩm có mùi Có chỉ số BMI bình thường chưa chắc Thế giới có gần một tỉ người hút Có một chiều Xuân Có nỗi nhớ không mang tên Thế giới nhỏ nhoi trương Thể dục giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Thể dục giúp làm dịu các bất Thể dục giúp làm dịu các bất ổn tâm Thể dục hỗ trợ trong điều trị Pho Thể dục trước khi ăn sáng có giúp Công đức ăn chay Thịt đỏ triết Thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư Công dụng tuyệt vời của nước chanh Tịnh Xá Ngọc Giang Thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư vú Cõi an bằng Cơm cuộn sushi chay vào mùa Vu lan Thở đi Thở giữ cho tinh thần yên tĩnh