Truyện Phật Giáo - Chuyện Chàng Lương Cầu

Ðời nhà Minh, ở tỉnh Quảng Ðông, làng Huỳnh Cang, có một danh sĩ tên là Lương Cầu, cha mẹ mất sớm, gia tư chỉ có hai khoảnh đất đủ tự cung cấp.

Ngày đêm ông chuyên đọc kinh sử và dạy học, kiếm được bao nhiêu tiền thì mua chim cá phóng sanh, cư xử đúng câu châm ngôn của ông là "HÀNH THIỆN CHỈ ÁC, GIỚI SÁT CẤM DÂM" mà ông viết trên giấy và dán bên chỗ ngồi.

Có người bảo ông theo đạo Phật. Ông cãi nói: "Ðạo nho cũng giới sát và cấm dâm như đạo Phật vậy". Xưa vua Thang đi săn, mở lưới một mặt cho cầm thú, vua Văn Vương vét ao thả cá và lập vườn nuôi chim, Ðức Khổng Tử chỉ câu làm vui chớ không thèm móc lưỡi, còn Thầy Mạnh cấm lưới chài, chẳng cho bắt cá trong hồ ao. Ðó là về giới sát, còn về cấm dâm, thì sách nho há không nói: "Vạn ác dĩ dâm vi thủ", "Lên án tội dâm, tức là cấm đó".

Có người lại hỏi vặn: "Không gần đàn bà thì không con nối hậu" nhà Nho không sợ bất hiếu sao ? Lương Cầu đáp: "Xưa Sào Phủ, Bá Di, Thúc Tề, Hứa Do đều vô hậu cả" nhưng đến nay thiên hạ còn khen, hoặc xưng "Tỵ thế cao nhơn" hoặc xưng: "Thanh phong thiên cổ". Còn vua Nghiêu, vua Thuấn có con mà là những con ngỗ nghịch, thì thử hỏi chỗ nào hiếu, chỗ nào không hiếu".

Ðến đời Khương Hi năm thứ 9, tháng 6, đêm mồng 8, ông chiêm bao thấy quỉ sứ đến bắt. Ông nói: "Tôi không sợ chết và cũng chẳng tiếc thân". Nhưng sách có nói: "Nhân Từ giả thọ" người có lòng nhân từ thì sống lâu tôi là người dứt ác làm lành, không sát sanh mà còn lại phóng sanh, cớ sao tuổi tôi mới 41 mà phải chết? Vậy xin phiền hai ngài về tấu với Diêm Vương coi ngài định lẽ nào?".

Hai quỉ sứ nghe lời ra về, rồi cách vài bữa sau trở lại cho Lương Cầu nằm mộng và đáp rằng: "Diêm Vương phán thế gian chỉ biết lẽ "Thiện ác quả báo" trong một đời hiện tại mà thôi, chớ biết lẽ "Thiện ác quả báo" trong ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì chỗ đó cho nên Phật có dạy: "Muốn biết kiếp trước tạo nhân thế nào, thì xem quả báo đời này, còn muốn biết quả báo kiếp sau thế nào, thì xem những nhân tạo ở đời này". Lương Cầu kiếp trước không có làm lành, chỉ tạo những tội sát sanh, nên kiếp này chỉ hưởng thọ chừng đó thôi".

Lương Cầu nghe mấy lời, bèn theo quỉ sứ đi. Trong chốc lát thấy đường gai gốc, chỗ cao chỗ thấp, thực nguy hiểm gập ghềnh, ông hỏi quỉ sứ có đường nào khác dễ đi hơn không? Quỉ sứ đáp chỉ có một đường dễ đi mà lại gần, tên là "Báo oan cảnh", nhưng người có tội đến đó sẽ bị cầm thú làm trở ngại và sách nhiễu, e không tiện. Nghĩ mình vô tội, Lương Cầu xin dẫn đi đường ấy. Quả thật, khi đến nơi, cầm thú trông thấy Lương Cầu thì lật đật nhường đàng tránh, con thì ngoắt đuôi, con thì chớp cánh. tỏ vẻ hoan nghênh còn những ai phạm giới sát sanh thời bị chúng lấy sừng mà chém, lấy chân mà đạp, hay mổ mắt, xé da, rứt thịt, v...v...

Qua khỏi nơi đây là một cái chợ, kẻ bán người mua nhộn nhịp như cảnh thế gian. Quỉ sứ dẫn ông vào quán và mời ông ăn gỏi uống rượu. Ông từ chối nói không quen uống rượu. Quỉ sứ khen ông là bực thiện sĩ.

Ra khỏi chợ là trời vừa tối, chợt thấy một tòa cổ miếu rất tôn nghiêm, bông hoa rực rỡ, thực là thắng cảnh. Trước cửa có treo một bảng vàng khắc mấy chữ "Sắc phong Long Mẫu miếu".

Quỉ sứ dắt Lương Cầu vào đó nghỉ. Ðến độ nửa đêm ông thấy một nàng ngọc nữ, tay trái xách một lồng đèn, ngọn sáng ngũ sắc, tay phải cầm một cái kim bài đề hai chữ "Thỉnh nhập". Ngọc nữ cất tiếng truyền "Lịnh Thánh Mẫu mời thiện sĩ vào hậu viện dạy việc". Lương cầu vâng lời đi theo vào đến sau thì thấy một vị Thánh Mẫu cho phép ngồi và hỏi : "Bình nhật thiện sĩ ở trên dương thế học đạo nào và tập nghề gì?".

Lương Cầu thưa: "Tôi học đạo nho và dạy học trò, làm điều lành lánh điều dữ và giới sát cấm dâm, chỉ bấy nhiêu đó thôi".

Long Mẫu khen nhưng hỏi tại sao đã giữ giới được như thế mà không qui đầu về Phật pháp. Lương Cầu xin cho biết lợi ích của Phật pháp.

Long Mẫu đáp: "Ðạo Phật là một đạo tối tôn vô thượng, kẻ nào không biết qui về Phật pháp ví chẳng khác con voi lội xuống bùn, càng lội xuống càng sâu. Còn người nào biết theo về với Phật thì chẳng khác mặt trời mọc trên biển, càng cao càng sáng, chẳng những khỏi đọa vào nghiệp Tam đồ, mà còn thoát khỏi miền Tam giới".

Lương Cầu bèn than: "Nay Diêm Vương đã tróc mạng tôi xuống đây, làm sao trở về dương thế mà tu hành cho được?".

Long Mẫu dạy: "Như người có lòng quy đầu về Phật pháp thì đứng giữa đây, chấp tay niệm "Nam Mô A Di Ðà Phật, nguyện cho kiên cố, rồi đến điện Diêm Vương phải trần tình thiệt tấu, thì chắc Ngài hoan hỷ mà cho ngươi cải tử hoàn sanh".

Lương Cầu nghe lời, bèn đứng dậy chắp tay niệm Phật. Long Mẫu khen và lấy chén vàng, rót nước trong bình lưu ly, sai thị tỳ phụng cho Lương Cầu uống. Bà lại khuyên: "Ngươi uống chén nước đó thì tâm thần khỏe khoắn trí tuệ mở mang, coi đâu nhớ đó, thiệt nên lợi ích". Lương Cầu tiếp chén nước uống vào quả nhiên tinh thần sảng khoái, quên đói quên mệt.

Khi ấy, trước viện đã rựng sáng, quỉ sứ vào giục đi. Ông đứng dậy từ tạ Long Mẫu, rồi theo chân quỉ sứ. Ði một hồi lâu, thấy một tòa thành quách nguy nga, lâu đài quảng diệm. Quỉ sứ dắt ông vào thì đây là điện vua Diêm Vương, hai bên tội nhân chật ních, kẻ gông người xiềng, ra dáng khổ cực không kể xiết.

Bỗng đâu ông nghe có tiếng dạy dẫn ông đến trước Diêm Vương, bảo tra sổ bộ thì Phán Quan thưa Lương Cầu được 41 tuổi, trong bộ ác thì chỉ có hai việc nhỏ nhất, còn trong bộ thiện thì đủ 10 điều lành. Vua khen: "Như thế thì thật là người thiện nhân đáng sanh về thiên giới. Vậy dẫn chàng đến tạm trú nhà Thiên Ðường, đợi trên Ðao Lợi sai tiên Ðồng, Ngọc nữ xuống rước".

Lương Cầu nghe phán, quì xuống tâu rằng: "Nay tôi chưa được 41 tuổi thì tôi cũng được an mạng, nhưng tôi còn một đại nguyện chưa xong, xin Ðại Vương mở lượng từ bi cho tôi cải tử hoàn sanh đặng về dương gian làm cho mãn nguyện, rồi tôi sẽ xuống. Vua hỏi chuyện chi, Lương Cầu đáp: "Nguyện quy đầu Phật Pháp".

Vua cười: Ngươi ở dương thế đã 41 năm, sao không tu, để nay xuống âm ty rồi lại xin trở về? Lương Cầu đem sự thật trình bày là lúc ở thế chỉ học đạo Nho mà chư hiền đều công kích đạo Phật, chỉ mới đây nhờ Long Mẫu dạy bảo mới hiểu Phật Pháp là con đường duy nhất nên theo.

Vua phán: "Thế thì phúc đức nhà ngươi lớn lắm. Ngươi đã phát nguyện quy đầu Phật Pháp thì chư Phật và Bồ Tát đều hoan hỷ. Ta đây cũng hoan hỷ luôn, tăng thọ cho ngươi một giáp nữa đặng về dương gian mà tu học".

Lương Cầu tạ vua rồi theo Phán Quan dạo khắp các tư hình, lật án này, dở bộ nọ, xem đâu nhớ đó, không quên một chữ, không sót một câu. Xong xuôi, Phán quan giao ông cho quỉ sứ dắt về dương gian.

Hồn nhập vào xác, Lương Cầu ngồi dậy, tinh thần khỏe khoắn, dường như chiêm bao mới tỉnh.

Cách vài bữa sau, ông sắm đủ trầm trà và hoa quả, bèn thiết một đàn tràng giữa nhà mà tạ ơn bà Long Mẫu, rồi cạo đầu nhuộm áo, bỏ nhà vào núi ẩn tu. Sau ông thành một vị Cao Tăng, sống thêm được 52 năm nữa, ở tu tại tỉnh Quảng Ðông. Do việc của ông mà trong làng Huỳnh Cang, nguyên quán của ông, có câu tương truyền: Bỏ nho theo Phật.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

đồng hồ sức khỏe và nếp sống nhà da den luc nhin lai phat giao nuoc nha bai hoc kinh nghiem tu vu viec chua bo de ha noi đời người càng tranh giành càng mất đi Phật giáo Đồng Tháp tưởng niệm chư thu suy tu ve hai mat cua tri thuc Thức uống dinh dưỡng từ thiên nhiên chùa nam hải quan âm tam tanh thi hoa qua diep khuc 20 chu dau cau de that ra chung ta deu giong nhau Suối nguồn yêu thương tim hieu ve nhung tuong tot la ky cua duc phat Ðịnh luật của nghiệp Họa treo cờmừngphật đản những ước mơ Giải mối oan khiên Giỗ Mẹ là mùa xuân Gió Nhận biết tình trạng sức khỏe qua làn Cáo phó Đại lão Hòa thượng Thích Vĩnh Đi bộ 20 phút mỗi ngày để giảm viêm nghĩ về khuynh hướng ái có nên thờ cả chúa và phật trên một con Vì sao tôi ăn chay Tác dụng của chất xơ trong điều trị Hồi ức một quận chúa Kỳ 5 Ngôi Quan điểm của Phật giáo về nghèo khó chùa quan âm to de moi lien he giua an chay va suc khoe cua xuong Chơn thành tay mình nắm quên mình lo những dòng sông ở giữa Lễ chung thất Cố TT Thích Huệ Quang va dao phat Lễ cầu siêu thứ phi vua Bảo Đại bà i duc dalai lama va nhung goc nhin moi ve giao duc Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến Sư bà cuối năm dọn dẹp bàn thờ vào ngày nào tong dương văn hội người bảo vệ kinh bồ thuyet phap do sinh cua duc phat chinh la thi hien chua dieu an những hình ảnh đáng nhớ của trại hè Món chay Xíu mại sa kê củ sen vi sao phat giao duoc bau chon la ton giao tot