categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đ́nh, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, văng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cơi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cơi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Chúng sanh khi xả báo thân này th́ thọ báo thân khác. Nếu trong khi t́m thọ thân khác mà chưa đủ nhân duyên th́ thân nầy chưa xả. Ví như con sâu đo, trong khi đàng đuôi bám chặt một nơi th́ đàng đầu ngóc lên t́m kiếm. Hễ đàng đầu t́m được chỗ mà bám xuống th́ đàng đuôi mới nhả ra. - Con người trong lúc nằm thiêm thiếp chờ chết, chính là lúc nghiệp thức t́m kiếm nơi thác sanh. Nếu được nơi rồi th́ liền chết, bỏ xác thân nầy mà thọ thân khác.

Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Vơ Đế, có quen với một vị Ḥa thượng, hiệu là Chí Công, hằng ngày tṛ chuyện với nhau rất thân thiết.

Hoàng hậu tên là Hy Thị, thấy vậy, bèn can gián vua đừng chơi với người ngu tăng ấy, nhưng vua Vơ Đế chẳng hề nghe, cứ giao du như thường. Hoàng hậu giận lắm, toan lập mưu hại ngài Chí Công, bèn lén dùng thịt chó làm nhân bánh, rồi sai người đem bánh ấy đến chùa mà trai tăng.

Ai ngờ Ḥa thượng Chí Công đă biết trước, nên dự sắm áo tràng rộng tay, làm bánh chay bỏ vào, rồi khi trai Tăng lén bỏ bánh mặn trong tay áo, lấy bánh chay ra ăn.

Bà Hi Thị đợi tin Ḥa thượng ăn rồi, tức th́ tâu với vua rằng: "Bánh ấy thiếp dùng thịt chó làm nhân, ông Chí Công ăn mà không biết, thiệt là người phàm ngu muội, không có đạo đức trí tuệ ǵ cả, nay bệ hạ c̣n làm bạn nữa chăng?".

Vua nghe nói nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết Ḥa thượng.

Khi ấy, ngài Chí Công cũng đă biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi.

Lúc vua ngự đến trông thấy Ḥa thượng th́ hỏi rằng: "Ông ra đứng đây mà làm chi?".

Ngài Chí Công đáp rằng: "Bần tăng biết bệ hạ đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây đứng đợi. Nếu Bệ hạ mà vào chùa mà giết hại, th́ ô uế chốn Già lam càng tội nghiệp lắm!".

Vua nghe nói kinh hồn chấp tay niệm Phật và sám hối, rồi liền mời Ḥa thượng vào chùa mà hỏi rằng: "Ngài đă tiên tri được như vậy, v́ sao c̣n ăn lầm bánh thịt chó mà không biết?".

Ngài Chí Công bèn đáp rằng: "Muôn tâu Bệ hạ! Bần tăng có ăn đâu!"

Tâu rồi Ngài liền thỉnh vua ra sau vườn, dạy người đào lấy bánh thịt chó lên, thấy vẫn c̣n đủ 120 cái. Ḥa thượng bèn lấy nước Tịnh thuỷ phun vào, tức th́ mỗi mười bánh hiệp lại thành một con chó, h́nh thể vận động như thường.

Vua thấy vậy thất kinh, mới biết pháp lực thần thông của Ngài Chí Công thiệt là cao cường quảng đại, liền trở vào chùa hết ḷng lễ sám hối những sự lỗi lầm. Từ ấy Vơ Đế càng yêu mến Ḥa thượng Chí Công hơn ngày trước nữa; trái lại bà Hy Thị thấy thế lại càng giận thêm, nên khiến kẻ hầu hạ đến chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết.

Đến niên hiệu Thiên Giám, bà mang bệnh nặng rồi phải từ trần, rồi bào thai làm con rắn măng xà ở sau hậu cung ẩn ḿnh không cho ai thấy, thừa khi ban đêm, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Vơ Đế hay rằng: "Khi thiếp c̣n sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người, làm điều tham độc. V́ cớ ấy nên nay thiếp phải làm thân măng xà, thân đă dài, vóc lại lớn, ḅ lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ nhiều bề, c̣n mỗi trong chân vảy lại có thứ độc trùng đeo vào cắn rứt da thịt, đau thắt ruột gan thật là khó chịu! Thiếp nghĩ v́ thiếp cùng Bệ hạ vẫn là tơ duyên chỉ nợ, t́nh vợ nghĩa chồng, mà nay thiếp bị đọa ra thân súc sanh thế này, Bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quư một ḿnh mà không t́m phương chi cứu thiếp, nên xin Bệ hạ từ bi thỉnh thầy làm chay độ giải cho thiếp, may nhờ Phật pháp hộ tŕ, thoát ra khỏi ṿng ác báo, th́ thiếp cảm ơn đời đời".

Vua Vơ Đế nghe rồi, bèn thức dậy rầu rĩ khóc lóc một hồi; sáng ra liền truyền lệnh rước các thầy Sa môn nhóm tại điện mà hỏi rằng: "Vậy trong hàng chư tăng, ai có phép chi cứu giải Hoàng hậu khỏi điều tội khổ chăng?".

Ḥa thượng Chí Công tâu rằng: "Muôn tâu Bệ hạ! Tội của Hoàng hậu rất nặng, xin Bệ hạ hăy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối, th́ mới cứu được".

Vua Vơ Đế bằng ḷng, liền cầu Ḥa thượng Chí Công soạn ra mười quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung là chay ba tháng, cầu sám cho Hoàng hậu. Có một hôm kia, khi trai đàn gần măn có mùi hương nồng nă bay khắp trong cung điện. Vua Vơ Đế ngước mắt ngó lên trời, thấy có một nàng con gái, nhan sắc tuyệt trần, đứng giữa hư không mà chấp tay tâu cùng vua rằng: "Thiếp nhờ công đức của Bệ hạ cầu sám hối đă thoát được thân măn xà mà sanh về cơi trời Đao Lợi. Nên thiếp phải hiện thân ra cho Bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm vậy - Thôi, mấy lời cảm tạ, kính chúc Bệ hạ ở lại b́nh an". Bà nói rồi liền ẩn ḿnh không thấy nữa.

Khi ấy vua Vơ Đế nửa mừng nửa khóc, khôn xiếc sự t́nh bèn lui vào cung mời Ḥa thượng Chí Công mà hỏi rằng: "Hoàng hậu của Trẫm buổi c̣n sống, hết sức thù ghét Ḥa thượng là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy?".

Ngài Chí Công tâu rằng: "Muôn tâu Bệ hạ! Sự cừu oán duyên do kiếp trước có một vị Trú tŕ và một vị Giám tự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đôn để nước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường thường kêu trong khi ban đêm; tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay con vạt sành vậy. Thường khi ông Trú tŕ tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt th́ cũng chú nguyện cho con ấy mau mau thoát đặng cái thân súc vật, mà sanh về đường nhân luân.

Một bữa kia ông Trú tŕ đi khỏi, ông Giám tự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, và làm cho ḷng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc, nên ông bèn bắt con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ.

Qua bữa sau ông Trú tŕ về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn, th́ thấy nó đă chết rồi. - Ông thương khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa.

Muôn tâu Bệ hạ! Con thiện trùng ấy tức là kiếp này làm thân Hoàng hậu; c̣n vị Giám tự là kiếp này làm thân của Bần Tăng đây. - V́ vậy oan gia gặp nhau toan đ̣i nợ trước, nếu tôi kiếp này tu hành lơ láo, th́ có thể nào thoát ra khỏi tay của Hoàng hậu!".

Vua Vơ Đế nghe nói liều gật đầu mà đáp rằng: "Hèn ǵ Hoàng hậu của Trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà Trẫm không biết cớ làm sao. - Có một đêm Hoàng hậu ngũ mê, Trẫm lén mở sợi dây ấy ra, th́ Hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại vào, tức th́ không đau nữa. Nay Ḥa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, th́ biết Phật nói "NHÂN QUẢ" thiệt là không sai".

Từ ấy, vua Vơ Đế lại càng tin tưởng Phật pháp, trọng đăi Chúng Tăng và nguyện một ḷng phụng sự Tam Bảo...

Hết

 
(nguồn:
http://quangduc.com)

<< về trang Truyện Ngắn Phật Giáo >>