Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni Cứ vào tên của Đà la ni Tổ
Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc.  

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ


Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến ba chục ngàn biến liền thấy Phật ngay trước mặt".

Xưa nay, phần lớn những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về "ý nghĩa" của thần chú này.


- Namo Amitàbhàya

 

(Na-mô A-mi-ta-pha-gia)

Nam mô A di đa bà dạ

Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)


- Tathàgatàya


(Ta-tha-ga-ta-gia)

Đa tha già đa dạ

Như Lai


- Tadyathà


(Ta-di-gia-tha)

Đa điệt dạ tha

Nên nói thần chú


- Amrto dbhave


(A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê)

A di rị đô bà tỳ

Cam lộ hiện lên


- Amrta sambhave


(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)

A di rị đa tất đam bà tỳ

Cam lộ phát sinh


- Amrta vikrànte


(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)

A di rị đa tỳ ca lan đế

Cam lộ dũng mãnh


- Amrta vikrànta gamini


(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)

A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị

Đạt đến Cam lộ dũng mãnh


- Gagana kìrtti kare


(Ga-ga-na kít-ti ka-rê)

Già già na, chỉ đa ca lệ

Rải đầy hư không


- Svàhà


(Sờ-va-ha)

Ta bà ha

 

 

THÀNH TỰU CÁT TƯỜNG.


Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng sanh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sanh về Cực lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm thì có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sanh để được như nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ ba nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến thì chắc chắn tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, cho dù là ngũ nghịch hay thập ác tội chướng.

Thần chú Vãng sanh có tầm quan trọng như thế, nên người tu pháp môn Tịnh độ luôn trì niệm nhằm thú hướng Lạc bang.

 


Về Menu

vãng sanh quyết định chơn ngôn vang sanh quyet dinh chon ngon tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Nghiện điện thoại gây hại cho sức học cách tích đức từ cuộc sống thứ Thương dáng chợ quê 30 dieu khong nen tiep tuc lam voi ban than Đức tin Lý hoa mối thá ƒ Có nên lo lắng khi thường xuyên thức nam phap khien chanh phap khong diet o thoi mat PhẠt già o sắp Vitamin B1 dưỡng chất cần thiết cho cơ tu tanh di da 2 vi sao o hien nhung chang gap lanh Hồn xuân trong cánh mai vàng doi dieu ve phuong thuc dau tranh bat bao dong cua hoà tai Khu chůa giá Bún chay ngày rằm chua giac thien ChẠvo minh trong coi ta Bánh chay kiểu Tây Húy kỵ Đệ nhất Tổ sư Sắc tứ Thiên Tâm thành cảm ứng b瓊o lần đầu tiên một trường phổ thông với tay chạm vào đức phật kỷ niệm 40 năm ngày cố trưởng lão ht thi hien dan sanh hoc phat Tăng Bức c璽u ăn phuong phap thien khi tam giup giai toa stress tuong an chay thơ khi khoa học nhìn thấy đức phật Quan niệm về Tịnh độ bớt nóng với trà và salad hoa đò Tư vâ n trước thềm xuân