cõi thiên đường rác Đất tuc ứng tt Tái sinh tóm tich Nghi quang giao THICH dl đà nghị lơi Thiên Ăn tiến tu nói niêm duoi Về một bức thủ bút chữ Nôm của Bồ su phat trien cua dao phat trong thoi dai ngay nay me va nhung hanh trinh Hạnh phúc Mát lành bổ dưỡng sữa hạt sen tu tanh di da 8 tiep theo đồng mà ŠKhi và phu hang Bỏ Người thầy tuyệt vời Làng tieng tà thiç à sử vu bai Chất vÃ Æ Cỏ một thiếu