Mật tông - Phật nói Kinh Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú.

 

.

 

 

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1349 (Tr.863)

 

PHẬT NÓI KINH

XƯNG TÁN NHƯ LAI CÔNG ĐỨC THẦN CHÚ

 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự trên đỉnh núi Thứu  Phong thuộc thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người và 12000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát đều là Chúng Đại Bồ Tát của thời Hiền Kiếp  đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong Chúng bảo Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:” Nay danh hiệu thắng diệu cát tường của chư Phật Như Lai ở mười phương trong đời hiện tại. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với danh hiệu của Như Lai này ghi nhớ, thọ trì , một lòng cung kính thì hết thảy nghiệp chướng, báo chướng, tội nặng phá Giới thảy đều trừ diệt. Công Đức chân thật , căn lành thắng diệu, tất cả Công Đức: Khuyến thỉnh, Tùy hỷ, Hồi hướng , Phát nguyện vĩnh viễn chẳng thoái Tâm Bồ Đề . Nay Ta muốn nói, ông hãy lắng nghe !

Nam mô Đông Phương vô Cấu Quang Như Lai

Nam mô Đông Nam Phương Chúng Biện Trang Nghiêm Như Lai

Nam mô Nam Phương Vô Cấu Nguyệt Tràng Kỳ Vương Như Lai

Nam mô Tây Nam Phương Quang Diễm Trang Nghiêm Như Lai

Nam mô Tây Phương Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Tây Bắc Phương Câu Ma La Quang Như Lai

Nam mô Bắc Phương Vô Cấu Vô Úy Xưng Như Lai

Nam mô Đông Bắc Phương Ly Bố Úy Tủng Cụ Hữu Đại Danh Xưng Như Lai

Nam mô Thượng Phương Sư Tử Phấn Tấn Như Ý Như Lai

Nam mô Hạ Phương Kim Hoa Quang Như Lai

 

Đức Phật lại bảo :” Này Từ Thị Bồ Tát ! Cách đây hơn mười bất khả thuyết trăm ngàn ức số vi trần cõi Phật về phương Đông có Thế Giới của Phật tên là Diệu Chân Châu , nước ấy có Đức Phật hiệu là Hư Không Công Đức Mục Tĩnh Vô Cấu Quang Đức Tướng Liên Hoa Diễm Lưu Ly Sắc Bảo Thể Hương Thượng Diệu Cúng Dường Dĩ Chúng Diệu Thải Nhi Vi Nghiêm Sức Đỉnh Thượng Nhục Kế Diệu Tướng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh Nguyện Lực Trang Nghiêm Biến Hóa Trang Nghiêm Quảng Đại Trang Nghiêm Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Chính Biến Tri Như Lai  thọ ký cho Bồ Tát Vô Tỷ sau khi Đức Phật ấy diệt độ sẽ tiếp nối thành Phật hiệu là Hào Tướng Thù Thắng Do Như Sơ Nhật Đăng Quang Minh Diễm Ba Đầu Ma Hóa Thân Sắc Như Kim Mãn Hư Không Giới Quang Minh Quảng Đại Vô Ngại Trang Nghiêm Viên Quang Thập Phương Phổ Chiếu Nhất Thiết Bất Minh Liễu Tràng Tướng Kỳ Vương Chính Biến Tri Như Lai

Đức Phật bảo:” Từ Thị nên biết ! Nếu có Kẻ trai lành, người nữ thiện hay đối với tên của chư Phật thọ trì lễ bái, chuyên tâm cung kính , ở trong mười ngày tự nói tội lỗi lại dùng căn lành thắng diệu: Khuyến thỉnh, Tùy hỷ, Hồi hướng, Phát nguyện thì hết thảy nghiệp chướng, báo chướng, tội nặng phá Giới thảy đều tiêu diệt. Tuy ở trong chốn sinh tử  chưa miễn lưu chuyển mà chẳng lùi mất Tâm cầu Bồ Đề, sinh ra ở nơi thắng tộc tôn quý; xa lìa bần cùng, biên địa , hạ tiện; sáu căn viên mãn được người yêu kính, đoan chính khôn sánh, thường gặp bạn lành chẳng gặp người ác, nguyện cầu nơi chư Hữu thảy đều tùy ý, tài bảo vinh vị không có gì không vừa lòng, sau khi chết được sinh về các cõi Phật.

Trước tiên tác việc Lễ Sám như vậy xong, chí tâm đọc tụng Đà La Ni này. Liền nói Chú là:

Đát điệt tha: Aùc khế, mạc khế, tam mạn đa mục khế, tao tỳ dục đế, đà nê, tam ma dụ kỳ, chất đa, tỳ bạt đa, ác khế, mục khế, tát đa đà nê, vĩ phệ đế, tam mạn đa yến nê, tát đa hạt la mê mục đế, bát lị mục để, tứ la mạt lệ, mâu tát lệ, a tam mê, đàm mê, a chí lệ, mạt chí lệ, bồ đề, hạt la , nị bạc hô xế, ma dụ yết lạt tứ, tốt để bàng kế , ế ma phiệt để, thọ để phiệt để, đạt ma chấn đế, a tịch kỳ tỳ, hạt la thương tỳ, tắc kiến đà, tỳ bạc đế, sa ha

 

Khi đó Đức Thế Tôn lại nói Tụng là:

 

Sáu mươi ức Đại Tiên

Đều thọ trì Chú này

Họ thường niệm chẳng buông

Hiện tại trụ mười phương

Nơi cư trú trong đời

Thường gần Thiện Tri Thức

Hết thảy điều hy vọng

Ứng niệm đều tùy ý

Đời này thấy chư Phật

Ở tại tòa Hoa Sen

 

Người thường trì Chú này

Đủ tướng để hóa sinh

Niệm Định đều an ổn

Mặt Trời Tuệ thêm sáng

Thọ trì điều được nghe 

Chẳng quên các câu nghĩa

 

Nếu trì tên chư Phật

Chỗ Quy Y đời này

Chẳng đọa vào nẻo ác

Thường sinh trong nẻo lành

Người này do Phật Lực

Thường được chỗ thù thắng

Cho đến chứng Bồ Đề

Thường tu tập Diệu Hạnh

Cõi Phật nhiều ngàn ức

Vàng ròng mãn Trì Thí ( Giữ gìn việc Bố Thí)

 

Nếu người trì tên Phật

Nơi đấy tụ nhiều Phước

Người này hợp cúng dường

Tùy chốn được sinh ra

Luôn sinh nhà phú quý

Dũng kiện thi vô khác  (?)

Tất cả các hơi thơm (Hương Khí)

Ngàn  Chiên Đàn Hương đỏ

Vượt qua trăm ức kiếp

Thường sinh từ miệng ấy

 

Nếu người trong xá trạch (Nhà cửa cư ngụ)

Viết tên Phật cúng dường

Quyến thuộc thường an ổn

Không có việc não loạn

Nếu người thường tụng trì

Sống lâu không bệnh tật

Luôn gặp gỡ bạn lành

Sắp chết chẳng loạn tâm

Nhóm công đức Như Lai

Khó suy lường lượng Phước

Người Trí nên tụng trì

Siêng năng,  đừng phóng dật

 

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm vì Từ Thị Bồ Tát và các Đại Chúng nói Kinh này xong thời Từ Thị Bồ Tát với các vị Bật Sô, Người, Trời, Đại Chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ , đỉnh thọ phụng hành.

 

PHẬT NÓI KINH XƯNG TÁN NHƯ LAI CÔNG ĐỨC THẦN CHÚ

( Một Quyển_ Hết)

07/08/2007

 

---o0o---

Trình bày: Anna

Cập nhật: 01-09-2007

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

duy nhat gian 9 dieu khong biet va 9 dieu khong the trong doi tránh xa thầy tà cau nguyen hay cau xin la Món gỏi bưởi chay ăn bắt miệng dung nen tham vong xoay chuyen nguoi khac khất sĩ loi khuyenchuan bi cho phut lam chung tinh than tue giac van thu su tri tue sinh menh cua dao phat nhân vía đức bồ tát quán thế âm 19 khong nen dat tre em vao duong cung lợi ích của người biết ăn năn sám thế giới hiện đại đang làm hại trẻ giu gioi la con duong tuoi sang cho tuoi tre duyên và nợ hạnh phúc và đổ vỡ hôm vợ chông ho niem 2 toa nhu lai Mây trắng có thong dong luận về dục nguồn gốc của khổ đâu mot ngay tren nui tay thien yeu thuong khong bao gio la qua muon mang qua trinh hinh thanh gioi luat năng lượng tâm và nền văn minh tự hủy tho mang cua phat phap vài nét về tư tưởng giải thoát trong ngôi chùa trong chuyện tình ngang trái của tu buoi le truyen ngoi cho con cua vua tran nhan tinh dung di cua nguoi viet qua ca dao tuc ngu an tam voi binh dang vo ly kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân nước từ bi cach thuc tung kinh tri chu niem phat khong toan tinh cang huong dai phuc sanh tử sự đại chùa giác nguyên đại sư khương tăng hội Chùa Hội Khánh tu tanh di da 7 tiep theo mục đích của cuộc đời là gì that hanh phuc khi duoc la con phat tam quan trong cua tri tue nhan thuc tiêu cực moi nguoi deu se bi 2 nhan to nay chi phoi ca cuoc đời là bể khổ luân hồi phần 2