Sanh sau Phật 30 năm Ngài con vua Hộc Phạn, dòng Sát đế lợi, ở thành Ca tỳ la vệ, em ruột Đề bà đạt đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia
2.- Tổ A-Nan (Ananda)

Sanh sau Phật 30 năm Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bà-đạt-đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia. Một hôm, Phật cần chọn người làm thị giả, tất cả hội chúng lần lượt đứng ra xin làm thị giả, mà Phật không bằng lòng. Sau cùng, Tôn-giả Đại-Mục-Kiền-Liên nhập định biết tôn ý Phật muốn A-Nan làm thị giả.   Đại chúng cử Tôn- giả Mục-Kiền-Liên, Xá-Lợi-Phất, v, v…. đến yêu cầu Ngài làm thị giả. Ngài nhiều lần từ chối, song các Tôn-giả một bề nài nỉ buộc lòng Ngài phải xin Phật ba điều, nếu Phật ưng cho, Ngài mới dám làm thị giả.   1/ Không theo Phật thọ trai riêng, nếu thí chủ không mời ngài.   2/ Không mặc y thừa của Phật.   3/ Không đến Phật phi thời. Thế-Tôn chẳng những chấp thuận lời xin của Ngài, mà còn khen ngợi Ngài thông minh biết dự đoán trước những điều sẽ xẩy ra. Thế là, Ngài theo làm thị giả Phật ngót 25 năm.   Hôm nọ, Ngài đi khất thực về đến tịnh-xá Phật, thấy Di mẫu Ma-ha Ba-Xà-Ba-Đề đang đứng tựa cửa khóc. Di mẫu quần áo bụi bặm, chân dính bùn nhơ, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ. Biết Bà từ xa tìm đến xin Phật xuất gia, đôi ba phen năn nỉ mà Phật quyết định không cho. Ngài cảm động, vào đảnh lễ Phật xin cho Bà được xuất gia. Phật vẫn nhiều lần từ chối, Ngài vẫn kiên chí xin kỳ được mới thôi. Thế là mở đầu cho phái nữ xuất gia, chính Ngài là người tích cực khai đường vậy.   Chính đức Phật đã từng khen Ngài:   ─ Thị giả của các đức Phật đời quá khứ, không ai hơn A-Nan, thị giả các đức Phật đời vị lai cũng không ai hơn A-Nan.   Và Phật khen A-Nan được tám điều chưa từng có v.v…   Sau khi Phật Niết-bàn, Tổ Ca-Diếp triệu tập các đại Tỳ-kheo kiết tập kinh điển, Ngài là người được toàn hội đề cử kiết tập tạng kinh… Khi sắp tụng lại lời Phật, Ngài nhìn qua đại chúng nói kệ:   Tỳ-kheo chư quyến thuộc   Ly Phật bất trang nghiêm!   Du như hư không trung   Chúng tinh chi vô nguyệt.   Dịch:   Tỳ-kheo các quyến thuộc   Vắng Phật chẳng trang nghiêm!   Ví như trong hư-không ,   Nhiều sao mà không trăng.   Nói kệ xong, Ngài đảnh lễ đại chúng, lên pháp tòa mở đầu:   ─ Tôi nghe như vầy, một lúc nọ Phật ở tại xứ….nói kinh…. cho đến trời người v.v…đều kính lễ vâng làm.   Ngài kiết tập kinh xong Tổ Ca Diếp hỏi đại chúng:   ─ Đại-Đức A-Nan tụng đọc lại có chỗ nào sai lầm chăng?   Đại chúng đồng thinh đáp:   Chẳng khác những lời đức Thế-Tôn đã nói.   Một hôm Ngài hỏi Tổ Ca-Diếp:   ─ Khi Thế-Tôn phú chúc và truyền y kim-tuyến cho sư-huynh, còn có truyền pháp gì riêng nữa chăng?   Tổ Ca-Diếp liền gọi:   ─ A-Nan!   Ngài ứng thinh:   ─ Dạ.!   Tổ Ca-Diếp bảo:   ─ Cây cột phướng trước chùa ngã. Ngài nhơn đây tỏ ngộ.   Tổ Ca-Diếp bèn ấn chứng và đem chánh pháp nhãn-tạng truyền lại cho Ngài. Tổ nói kệ:   Pháp pháp bổn lai pháp,   Vô pháp vô phi pháp.   Hà ư nhất pháp trung,   Hữu pháp hữu phi pháp   Dịch:   Các pháp,pháp xưa nay,   Không pháp,không phi pháp.   Tại sao trong một pháp,   Có pháp,có phi pháp?   Ngài đảnh lễ thọ nhận. Môn đệ của Ngài có hai vị xuất sắc, Thương-Na-Hòa-Tu và Mạc-Điền-Để Ca (Mạc-Điền-Địa). Ngài chọn Thương Na Hòa Tu làm người kế thừa tổ vị và truyền trao y bát lại.   Cảm thấy thân bèo bọt đã đến thời kỳ hoại diệt, đã tìm được người kế.thừa, Ngài dự định vào Niết-bàn, Ngài đến từ giả vua A-Xà-Thế, song không gặp vua. Ngài liền đi thẳng đến bờ sông Hằng, lên một chiếc thuyền ngồi kiết-già thả trôi lơ lửng giữa dòng sông. Vua A-Xà-Thế hay tin Ngài sắp vào Niết-bàn ở sông Hằng, liền cùng quan quân tùy tùng tìm đến bờ sông. Vua thấy Ngài ngồi trên thuyền ở giữa dòng sông bèn đảnh lễ nói kệ:   Khể thủ tam giới tôn,   Khí ngã như chí thử.   Tạm bằng bi nguyện lực,   Thả mạc Bát-niết-bàn.   Dịch:   Lạy đấng tôn tam giới,   Bỏ con đến nơi nầy.   Tạm nương sức bi nguyện,   Xin chớ vội Niết-bàn.   Vua nước Tỳ-Xá-Ly nghe tin cũng đến bên bờ kia sông Hằng, đảnh lễ và nói kệ:   Tôn giả nhất hà tốc,   Nhi qui tịch diệt trường!   Nguyện trụ tu du gian,   Nhi thọ ư cúng dường.   Dịch:   Tôn giả sao quá nhanh,   Sớm vào nơi tịch diệt!   Xin tạm dừng chốc lát,   Để nhận con cúng dường.   Ngài thấy hai vua đồng đến khuyến thỉnh, bèn nói kệ:   Nhị vương thiện nghiêm trụ,   Vật vi khổ bi luyến.   Niết-bàn đương ngã tịnh,   Nhi vô chư hửu cố.   Dịch:   Hai vua ở an vui,   Chớ vì thương buồn khổ.   Niết-bàn, tôi an tịnh,   Vì không còn các nghiệp.   Ngài giữ tâm bình đẳng ở giữa dòng sông vào Niết-bàn. Hai vua họp nhau làm lễ thiêu thân Ngài và phân chia xá-lợi xây tháp cúng dường.

Về Menu

2. tổ a nan (ananda) 2 to a nan ananda

hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời Rau má nước dừa dứa ngon mà lạ 66 câu phật học để ngộ ra chân lý khung bo theo cach nhin cua phat giao chùa linh Ứng sơn trà Mùa xuân phía trước những Trà xanh có thể ngăn ngừa mắc bệnh ăn BS cải tạo và xây mới các công trình tín một cõi đi về trịnh công sơn Chùa Thanh Hải tổ chức lễ húy nhật tình yêu là đem không gian đổi lấy loi di ngon cua bo tat thich quang duc truoc ngay Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ học cách giữ lửa cho tình yêu và hôn kính tinh yeu phẩm chất của đời sống lứa đôi chương bốn pháp Visakha mẹ của Migara Giàu có đàn bò và cánh đồng cỏ chiếc bình nứt và những điều kỳ Đầu năm theo mẹ đi chùa Buông bỏ chua phuoc lam Đầu năm đọc sách potala Thõng tay vào chợ phương thức niệm phật đời trần hoÃƒÆ đi hái phù vân ç¾ to su nguyen thieu voi hanh tung va thi ke thi Mùa thi ơi ta nhớ chính ta là chủ quyết định cuộc đời doi nguoi la huu han Tâm chuyển thì cảnh chuyển Sự dung hợp từ ba vị Tổ Huệ phước an trú bây giờ Đường có giúp giảm stress Một vùng tình yêu trong trái tim hoa mạn đà la chỉ là hiện tượng mê 11 lợi ích của trái vả hỏa Ăn cơm thiền uống nước pháp bất nhị niềm vui không nguyên nhân chùa xuân lũng với những tuyệt tác