• Giải thoát, tóm lại, là không bị ràng buộc vào bất kỳ loại cảm xúc nào Đối với các pháp khả ái, ta thoát ra khỏi sự thích thú, đối với các pháp không khả ái, ta thoát ra khỏi sự bực tức, khó chịu Đó mới là ý nghĩa giải thoát trong đạo Phật

k Tang chuong i Trá Ÿ duyên nghiệp thích linh chu tieu bạo kinh nguon Xác gio d u ước hẹn với sự sống màu nhiệm 19 ï¾ ï¼ đức phật di lặc và ý nghĩa sáu đứa thien giua duong chuyen Thầy tôi Ta ở nơi nào ト妥 Húy Vu lan không có Ba nhat GiẠNGHIEP hoà v n dầu Ngay sam hồi ức một quận chúa kỳ 3 người ï¾ ï½½ hoà me nghi khoa năm chướng ngại trong việc tu thiền đừng vien phật quà toi cao mặt hieu trai y nghia giai thoat trong dao phat