Tổ Sư Thiền - Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam, HT. Duy Lực

 


 
.
Hoà Thượng DUY LỰC Khai thị
CUỐI CÙNG TẠI VIỆT NAM
TT. Thích Đồng Thường Biên Tập Thành Văn Tự
Mục Lục
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
 Mục lục:  

19 – 3 => 25 – 3 -99. Chùa Hưng Phước:

- Vũ trụ quan thế kỷ 21
- Phân chia con sâu dép cỏ
- Dùng toán phân tích vô thỉ vô chung
- Hỏi câu thoại và nhìn thoại đầu
- Không hiểu không biết là nghi tình
- Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
- Lực học Thích Ca là phi vật chất
- Tin tự tâm
- Câu thoại mục đích kích thích không biết
- Tham, sân, si từ đâu mà ra
- Tập tham thiền là còn biết nghi tình
- Đọc yếu chỉ Trung Quán Luận
- Phát tâm bồ đề là phát tâm vô sở đắc
- Thoại đầu
- Tịnh và động là hai pháp tương đối
- Biết đến biết đi là như thế nào
- Cách tu Tịnh Độ không cần vãng sanh
- Tham thoại đầu có tụng kinh,… không
- Nhìn vào chỗ sơn cùng thủy tận
- Tại sao vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
- Vô tri tức là nhất thiết tri
- Thân trung ấm của Ung Bá Huy
- Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền
- Vẫn biết cái không biết
- Mục Kiền Liên chứng quả còn bị nạn
- Tâm tịnh rồi tội liền tiêu, đúng không
- Pháp môn nào đều có giới luật
- Cầu siêu theo nghi thức Mục Kiền Liên
- Niệm Phật mà chết có vãng sanh không
- Nhất nhân hành đạo cửu huyền siêu thăng
- Cần calory để sống với người nhập định
- Pháp môn an tâm của Tổ Đạt Ma
- Niệm trước chẳng sanh là tâm
- Nghi thức quy y Tam Bảo
- Thiền giới – sám hối
- Tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục
- Tu Bát QuanTrai
- Cách thực hành Tổ Sư thiền
- Cúng sao giải hạn
- Thầy Minh Hiền cảm tạ
- Hòa thượng Hiển Pháp cảm tưởng

Khóa bồi dưỡng Thiền học tại chùa Long Khánh: Ngày 13 – 4 – 1999.

- Tâm như hư không vô sở hữu
- Tâm lực mạnh thì đến trước
- Tu thoại đầu chưa ngộ giống ngoại đạo
- Bất lập văn tự mà có bản văn tuyệt tác
- Lấy gì để minh để kiến
- Chuyện Hùynh Đình Kiên
- Ngọc châu vô giá
- Khán thoại đầu: Ta là ai
- Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục
- Con sâu dép cỏ
- Tham thiền có cần trường trai không
- Máy đo họat động của bộ não
- Phân biệt Tổ Sư thiền và Như Lai thiền

16 – 4 => 22 – 4 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Vì sao kiến tánh rồi tu Tịnh Độ
- Tông chỉ Tịnh Độ
- Tứ Liệu Giản
- Cái biết của Sư Phụ là cái gì
- Tông chỉ Tổ Sư thiền
- Không tìm hiểu câu thọai
- Giáo môn và giáo lý có khác không
- Vai trò hành giả tham thiền
- Lạc đường tự tại – Giới sát sanh
- Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông
- Giáo hóa người phải có phương tiện
- Khoa học chẳng tạo ra cơ nhân
- Tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm
- Chưa có trời đất, con người ở đâu
- Hỏi câu thoại kích thích niệm không biết
- Tự tánh không phải sở biết
- Còn đi học làm sao tham thiền
- Siêu logic đồng ‘cứu kính cùng cực
- Tương đối chuyển sang tuyệt đối
- Sao bộ não không cùng khắp
- Cấy mô tế bào động vật có nhân quả
- Tỉnh thức có phải Như Lai thiền không
- Có ý muốn tu sao trái với đạo
- Tâm là cái gì? – Giới Bồ Tát
- Nghi sự – Xuất gia chơn tu là đại hiếu
- Đem sanh mạng bán phải bị nhân quả
- Tại sao tâm ma khó trị
- Tại sao tham thiền có hôn trầm
- Tu gặp nhiều chuyện thử thách
- Nhân quả con dâu và mẹ chồng
- Chiếu cố thoại đầu
- Tu có theo thứ tự cấp bậc không
- Tín, hạnh, nguyện
- Không hoằng Tịnh mà hoằng Thiền
- Thế nào dụng công liên tục
- Làm sao biết kiết tánh
- Chánh niệm – Thể dụng đều là tri
- Tất cả đều nhờ vô sở hữu
- Đến lúc ‘không biết’ cũng không biết
- Tự tâm và tự tánh có khác không
- Vì sao tu lâu mà tập khí khó trừ
- Hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo
- Nhất môn thâm nhập
- Tạo si phước là oan gia đời thứ 3
- Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
- Chánh trí
- Sự tích con heo Bạc Hà
- Nhất niệm bất sanh, vạn duyên buông bỏ
- Kế thành ngoại đạo
- Nạp Tăng – Núi bạc – Vách sắt
- Kiến, văn, nghi
- Từ bi và bác ái
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc
- Không tụng kinh mà tham thiền 
- Tâm từ đâu ra
- Ngộ rồi đi đầu thai không
- Năng và sở

Khóa bồi dưỡng giảng sư tại văn phòng 2: Từ ngày 10 – 5 => 19 – 5 – 1999.

- Phật pháp không chia, giáo pháp chia
- Tiểu thừa – Trung thừa – Đại thừa
- Chơn tâm và vọng tâm
- Từ gốc vô trụ sanh ra tất cả pháp
- Bản thể vũ trụ là thức thứ 8
- Phi vật chất là sức dụng nhanh nhất
- Ý căn, ý thức
- Khứ hậu lai tiên bát chủ công
- Việc thụ thai trong ống nghiệm
- Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
- Đến chỗ tịnh làm sao tiến lên
- Pháp đối của Lục Tổ dạy
- Đói ăn khát uống không nghĩ cái khác
- Tại sao tu thiền bị nhập ma
- Thế lưu bố tưởng và trước tưởng
- Tứ tướng
- Tán loạn và hôn trầm thì làm sao
- Núi, tức chẳng phải núi, là núi

15 – 5 => 21 – 5 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Tham thiền đến giai đoạn quên
- Nhìn và hỏi cùng một lúc
- Sơ Tổ luật tông Đạo Tuyên
- Hư tiêu Tín thí, lạm nhận cung kính
- Chấp nghiệp chướng là sai lầm
- Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn
- Thế nào là giới tánh
- Dứt vọng tâm thì chơn tâm hiện
- Bài kệ chữ “Tri” của Ngài Vĩnh Gia
- Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng
- Tìm sự bắt đầu mọi vật
- Phàm có tương đối đều là vọng
- Chuyển thức thành trí
- Dùng không biết và biết để tu
- Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na
- Thế nào đúng tông chỉ Tổ Sư thiền
- Hiện tượng cầu hồn là như thế nào
- Tham thiền lọt vào ngũ ấm ma không
- Pháp thí đổi tài thí được không
- Vũ khí, lính cướp, tướng cướp, vua cướp
- Đới nghiệp vãng sanh
- Tại sao người nữ chỉ xuất gia 1 lần
- Lời Phật là bất định pháp
- Tứ pháp y
- Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
- Tam pháp ấn là gì
- Tự nghi vấn sanh rồi mới tham
- Chưa ăn chay tham thiền được không
- Tham thiền và Bát Quan trai được không
- Tu trong chướng duyên
- Thế nào để trừ nghiệp chướng
- Phật tánh không gián đoạn
- Thiền là gì? – Tánh thông
- Thế nào khai phá điều kỳ diệu tâm
- Tham thiền trong lúc không làm việc
- Tu chánh pháp phải phá ngã chấp
- Bước đầu tham thiền còn khởi ý niệm
- Hữu tình và vô tình từ đâu có
- Gặp Phật chém Phật, gặp Tổ chém Tổ
- Duy tuệ thị nghiệp
- Tìm sự bắt đầu của mọi vật
- Sự thấy không phải con mắt
- Có ‘cho là’ thì không phải Phật pháp
- Lời tác bạch thầy Minh Hiền
- Lời cảm tưởng Hòa thượng Hiển Pháp
 
 

LỜI NÓI ĐẦU

 
Trong quyển sách này là lời khai thị những ngày cuối cùng ở Việt Nam của Hòa thượng Thích Duy Lực, nên mới đặt tên “Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam”.
 
Hòa thượng giảng-đáp thắc mắc Thiền Học cho các giảng sư ở các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và cá vị tham dự Thiền thất tại chùa Hưng Phước.
 
Tổ Sư thiền Việt Nam đã thất truyền trên hai trăm năm. Đến năm 1977, Hòa thượng hoằng dương Tổ Sư thiền và tổ chức Thiền thất đầu tiên tại Việt Nam. Vì phục hưng Thiền này, mà ngài không ngại gian lao khai thị người tham học suốt 22 năm.
 
Chúng tôi cố gắng chép thành văn tự trong các cuốn băng, để các vị chưa nghe được biết, rồi tin tự tâm mình là Phật, mà dùng nghi tình phát huy Phật của chính mình ra ứng dụng.
 
Việc làm này không sao tránh khỏi sự sơ sót, xin các vị biết chỉ giáo cho.

Người thực hiện: Thích Đồng Thường.
 
 
 

c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

lich su phat giao nam tong tai hue phap Lời phật dạy Vitamin C có giúp ngăn ngừa bệnh cảm chè kiểm sống đời an vui Tổ tang luoc y tra va thien trong tinh than dai thua con người hành hương trong thơ thiền lý còn gọi là phật tích lan Học thuyết Vô ngã của Phật giáo và dai hung dai luc cua bo tat quan the am duyen khoi va tinh khong duoc do giai qua phuong Ngủ trưa giúp giảm stress do công việc biệt nghia moi Quan à gio lon khong lay chuyen duoc nui thổ Những nhu cầu tâm linh của người sắp Đau 10 điều ngoài tầm tay của bạn Phụ nữ mang thai nên vận động 20 30 pháp dau nam huong ve tam bao Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng Húy kỵ chư tôn đức tiền bối thuc già hoa thuong thich phap trang 1898 mu tá ³ việt sự đản sinh của đức phật ánh tự tại với sanh tử hanh phuc truyền Chọn và xử lý rau quả mùa khô Chút tình cùng Sơn Thắng ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu Phật giáo ai ơi nghĩ lại mà tu Những điều cần biết về dịch MERS minh chau chuong vi tổ thương giai nghi ve nhan qua Tưởng niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Quang phan