Luận giải Phật giáo - Trung Luận.

 

.

 

TRUNG LUẬN (MADHYAMAKAKÀRIKÀ )

Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Thích Viên Lý

---o0o---

MỤC LỤC

Trung luận quyển thứ nhất

Phẩm thứ  nhất: Quán nhân duyên

Phẩm thứ  hai: Quán sát sự chuyển động  và sự không chuyển động (Quán sát Sự Ðến Ði)

Phẩm thứ ba: Quán Lục tình

Phẩm thứ tư: Quán Năm Ấm

Phẩm thứ năm: Quán Lục Chủng (Ðịa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức)

Phẩm thứ sáu: Quán Ái dục và Kẻ tham nhiễm ái dục

 

Trung luận quyển thứ hai

Phẩm thứ  bảy: Quán sát ba tướng(* Pháp hữu vi có ba tướng: Sanh, Trụ và Diệt)

Phẩm thứ  tám: Quán tác và tác giả (*Tác: tác nghiệp, nghiệp được tạo; Tác giả: người tạo nghiệp)

Phẩm thứ  chín: Quán sát Bản Trụ (*Bản Trụ là một tên gọi khác của Thần Ngã)

Phẩm thứ  mười: Quán Lửa và Nhiên liệu

Phẩm thứ  mười một: Quán sát Bản tế(*Trong tiếng Phạn Pùrvàpara-koti-parĩksa có nghĩa Biên Tế Trước Sau)

Phẩm thứ  mười hai: Quán sát về sự thống khổ

Phẩm thứ  mười ba: Quán sát Các hành

Phẩm thứ  mười bốn: Quán sát sự hòa hợp

 

Trung luận quyển thứ ba

Phẩm thứ  mười lăm: Quán Hữu vô

Phẩm thứ  mười sáu: Quán sát về sự trói buộc và giải thoát

Phẩm thứ  mười bảy: Quán sát về Nghiệp

Phẩm thứ  mười tám: Quán Pháp (Àtma-parĩksà)

Phẩm thứ  mười chín: Quán thời gian

Phẩm thứ  hai mươi: Quán sát nhân và quả

Phẩm thứ  hai mươi mốt: Quán sát về sự sinh thành và hoại diệt

 

Trung luận quyển thứ tư

Phẩm thứ  hai mươi hai: Quán sát Đức Như Lai

Phẩm thứ  hai mươi ba: Quán sát điên đảo

Phẩm thứ  hai mươi bốn: Quán sát Tứ đế (Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật)

Phẩm thứ  hai mươi lăm: Quán sát Niết Bàn

Phẩm thứ  hai mươi sáu: Quán mười hai nhân duyên

Phẩm thứ  hai mươi bảy: Quán sát về những tà kiến 

---o0o---

[ Mục Lục ] [ Quyển thứ nhất ]

[Quyển thứ hai ] [Quyển thứ ba] [Quyển thứ tư]

---o0o---

Source : Thư Viện Hoa Sen
---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật : 01-01-2003

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Lo lắng làm mất ngủ hay mất ngủ gây ra hòa thượng thích đức nhuận 1897 Nghệ An Kết nối duyên lành ẩm thực Sài Gòn đỏng đảnh duc phat long hoa BÃ Æ TT Huế Buffet chay gây quỹ từ thiện su Long An Lễ Đại tường cố Hòa thượng Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Nguyên nhân phân phái đầu tiên trong Xà song Long trọng tưởng niệm Tổ Minh Hải c璽u Cuộc Người Sài Gòn miền Tây thường ăn Long ngã võ vÃƒÆ mỗi vết thương là một sự trưởng Thiếu ngủ ảnh hưởng thế nào đến cơ ï¾ ï½ Tùy bút Gói tình thương mang về Giảm cân Khó chứ không phải không Thể dục tốt cho người béo phì bị thơ mặc giang từ bài số 1321 đến số Phiền não tăng vì lạm dụng mạng xã Trí Quang tự truyện phác thảo về Giấc mơ mầu nhiệm テス Từ miền Trung tôi viết Giải độc cơ thể bằng thức uống Táo tàu vị thuốc quý món ăn ngon quan song hay bo be Mùa lê ki ma Luận thú giữ gìn sức khỏe cho mắt của bạn thanh van hien than trong cuoc doi duoi moi dang Lumbini mùa sếu về làm tổ Luyện Truyền kỳ về vị thiền sư tổ nghệ Luyện thở giảm stress Vài nét lịch sử Phật giáo Đại thừa Ly Ly cong uan M hồ