.

 

Tìm hiểu Trung Luận

 

NHẬN THỨC VÀ KHÔNG TÁNH
 

Hồng Dương
---o0o---

 

Tài liệu tham khảo

 

Tiếng Việt.

Thích Duy Lực.

 • Duy Ma Cật sở thuyết kinh. Từ Ân thiền đường. 1993

Thích Đức Niệm.

 • Kinh Thắng Man. Phật học Viện Quốc tế. 1990

Thích Minh Châu.

 • Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Chùa Kỳ Viên. Hoa Thịnh Đốn. 1989
 • Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tu viện Kim Sơn. 1992

Thích Nhất Hạnh.

 • Vấn đề nhận thức trong Duy thức học. Phật Học Viện Quốc tế. 1985
 • Kinh Pháp Ấn. Lá Bối. 1990

D.T. Suzuki.

 • Thiền luận. 3 Tập: Thượng, Trung, và Hạ. Cơ sở xuất bản Đại Nam. 1971

Kimura Taiken.

 • Phật giáo tư tưởng luận. 3 Quyển. Phật học viện Quốc tế. 1989

Tâm Minh Lê Đình Thám.

 • Kinh Thủ lăng nghiêm. Phật Học Viện Quốc tế. 1981

Thích Thanh Từ.

 • Kinh Kim Cang Giảng giải. Chùa Đức Viên. 1989
 • Kinh Lăng Già Tâm ấn. Thiền sư Hàm Thị sớ giải. Suối Trắc Bá. 1995

Thích Thiện Hoa.

 • Luận Đại thừa khởi tín. Phật Học Viện Quốc tế. 1992

Thích Thiện Siêu.

 • Đại cương Câu xá luận. Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. 1992
 • Vô Ngã là Niết bàn. Phật Học Viện Quốc tế. 1997
 • Lối vào Nhân minh học. Phật Học Viện Quốc tế. 1997
 • Luận Thành Duy Thức. Phật Học Viện Quốc tế. 1997
 • Luận Đại trí độ. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1997
 • Ngũ uẩn Vô ngã. Nhà Xuất bản Tôn giáo. 1999

Liên Hoa Tịnh Huệ.

 • Kinh Kim Cang luận giải. Nhà Xuất bản Tuệ Quang. 1997

Thích Trí Hải.

 • Tư tưởng Phật học. Phật Học Viện Quốc tế. 1983
 • Giải thoát trong lòng tay. Pabongka Rinpoche. Xuân Thu. 1998

Thích Trí Quang.

 • Nhiếp luận. Phật Học Viện Quốc tế. 1994
 • Kinh Giải thâm mật. Phật Học Viện Quốc tế. 1994
 • Pháp Hoa lược giải. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1998

Tuệ Sỹ.

 • Triết học về Tánh Không. Phật Học Viện Quốc tế. 1994
 • Các Tông Phái của đạo Phât. Phật Học Viện Quốc tế. 1997
 • Thắng Man Giảng luận. Am Thị Ngạn. Phật lịch 2543

Thích Viên Lý.

 • Trung luận. Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới, 1994

 

Tiếng Anh.

Kamaleswar Bhattacharya.

 • The dialectical method of Nàgàrjuna. Motilal Banarsidass Publishers. 1998

David Bohm.

 • Wholeness and the Implicate Order. Routledge. 1999

José Ignacio Cabezón.

 • A Dose of Emptiness. State University of New York Press. 1992

Fritjof Capra.

 • The Web of Life. Anchor Books. 1996

Mangala R. Chinchore.

 • Dharmakìtí’s theory of hetu-centricity of Anumàna. Motilal Banarsidass Publishers. 1989

Thomas Cleary.

 • Buddhist Yoga. Shambhala. 1995

Georges B. J. Dreyfus.

 • Recognizing Reality. State University of New York Press. 1997

Alec Fisher.

 • The Logic of Real Arguments. Cambridge University Press. 1997

Jay L. Garfield.

 • The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Oxford University Press. 1995

John Gribbin.

 • Schrodinger’s Kittens and the Search for Reality. Little, Brown and Company. 1995

Yoshito. S. Hakeda.

 • The Awakening of Faith. Columbia University Press. 1967

George W. F. Hegel.

 • Hegel’s Science of Logic (Wissenschaft der Logik). Allen & Unwin. 1969

Nick Herbert.

 • Quantum Reality. Anchor Books. 1987
 • Elemental mind. A Plume/Penguin Book. 1993

S. K. Hookham.

 • The Buddha within State University of New York Press. 1991

Jeffrey Hopkins.

 • Emptiness Yoga. Snow Lion Publications. 1995
 • Meditation on Emptiness. Wisdom Publications. 1996
 • Nàgàrjuna’s Precious Garland. Snow Lion Publications. 1888

C. W. Huntington, Jr.

 • The Emptiness of Emptiness. University of Hawaii Press. 1989

D. J. Kalupahana,

 • Nàgàrjuna. State University of New York Press. 1986.
 • A History of Buddhist Philosophy. University of Hawaii Press. 1992

Stuart Kauffman.

 • A home in the Universe. Oxford University Press. 1995
 • Investigations.  Oxford University Press. 2000

Anne Carolyn Klein.

 • Knowledge and Liberation. Snow Lion Publications. 1986
 • Path to the Middle. State University of New York Press. 1994

Chr. Lindtner.

 • Master of Wisdom. Dharma Publishing. 1997

Donald S. Lopez, Jr.

 • Buddhist Hermeneutics. University of Hawaii Press. 1988
 • Elaborations on Emptiness. Princeton University Press. 1996

John Maddox.

 • What remains to be discovered. The Free Press. 1998

William Magee.

 • The Nature of Things. Snow Lion Publications. 1999

Hòsaku Matsuo.

 • The Logic of Unity. State University of New York Press. 1987

Nancy McCagney.

 • Nàgàrjuna and the Philosophy of Openness, Rowman & Littlefield. 1997

T. R. V. Murti.

 • The Central Philosophy of Buddhism. Unwin Paperbacks. 1987

Gadjin Nagao.

 • Màdhyamika and Yogàcàra. State University of New York Press. 1986

H. Nakamura.

 • Ways of Thinking of Eastern Peoples. University of Hawaii Press. 1964

Elizabeth Napper.

 • Dependent-Arising and Emptiness. Wisdom Publications. 1989

Guy Newland.

 • The Two Truths. Snow Lion Publications. 1992

Keiji Nishitani.

 • Religion and Nothingness. University of California Press. 1982

Bibhu Padhi & Minakshi Padhi.

 • Indian Philosophy and Religion. McFarland & Co. 1990

R. Pandeya & Manju.

 • Nàgàrjuna’s Philosophy of No-Identity. Eastern Book Linkers. 1991

John Powers. Wisdom of Buddha.

 • The Samdhinirmocana Sùtra. Dharma Publishing. 1995

Anatol Rapoport.

 • Operational Philosophy. Harper & Brothers. 1953

F. Th. Stcherbatsky.

 • Buddhist Logic. Dover Publications. 1962
 • The Conception of Buddhist Nirvarna. Motilal Banarsidass Publishers, 1999

Florin G. Sutton.

 • Existence and Enlightenment in the Lankàvatàra-Sùtra. SUNY Press. 1991

D. T. Suzuki.

 • Studies in the Lankàvatàra Sùtra. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1998
 • The Lankàvatàra Sùtra. Motilal Banarsidass Publishers. 1999

Musashi Tachikawa.

 • An Introduction to the Philosophy of Nàgàrjuna. Motilal Banarsidass. 1997

Robert A. F. Thurman.

 • The Central Philosophy of Tibet. Princeton University Press. 1984

Dr. Thynn Thynn.

 • Living Meditation, Living Insight. The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation. 1995

Fernando Tola.

 • Vaidalyaprakarana. Motilal Banarsidass Publishers. 1995

Francisco J. Varela, E. Thompson, and E. Rosch.

 • The Embodied Mind. The MIT Press. 1995

A. K. Warder.

 • Indian Buddhism. Motilal Banarsidass Publishers. 1997

Alex Wayman.

 • A Millennium of Buddhist Logic.  Motilal Banarsidass Publishers. 1999

Alex & Hideko Wayman.

 • The Lion’s Roar of Queen Srìmàlà. Motilal Banarsidass Publs. 1990

Ken Wilber.

 • The Holographic Paradigm and other Paradoxes. Shambhala. 1985

Michael Williams.

 • Groundless Belief.  Princeton University Press. 1999

Stephen Wolfram.

 • Cellular Automata and Complexity.  Addison Wesley. 1996

Gary Zukav.

 • The dancing Wu Li Masters.  Bantam New Age Books. 1980

 

-- o0o --

Mục Lục

 Phần 1:  1  |  2  |  3 4 | 5 | 6 | 7  

Phần 2:  1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Phần 3: 1 | 2

---o0o---

| Thư Mục Tác Giả |

---o0o---

Chân thành cảm ơn Đạo hữu Phúc Trung đã gởi tặng tài liệu này.
Vi tính: Hải Hạnh
 Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 11-05-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Do đâu gan bị phá hủy Dấu bà o bạn nhé Tà sau bau cu tai my bài chua tu khanh phía bình yên nhé bạn Chọn rau an toàn hiểu 12 cau hoi lon ve cuoc doi moi nguoi Cổ phần mở đầu hạnh đức Lại thấy nôn nao hình bóng quê nhà đứa đi chùa quán thế âm tri chùa thiên quang Đà dạ niem chánh niệm chua kim dung Ba tôi và thiền khán thoại đầu do oi ban se hanh phuc hon rat nhieu 04 phan 1 song GiẠQuả co va khong do la chuyen the phap duyên mÃƒÆ bát nhà loi lời hay thì không thật con mắt thứ hai chướng ngại trên con cuộc sống và tâm linh Ẩm Húy kỵ Hòa thượng khai sơn chùa Phước co tinh yeu nao hon tinh yeu cua cha va me bà n Ngụ ngôn lá ngũ Nhá kính Tẩy Cựu Tổng thống Mỹ Clinton thành người